در این نشست با اجرای منصور ضابطیان و حضور رضا صائمی در جایگاه منتقد، عوامل فیلم «شنای پروانه» با عوامل رسانه به گفتگو درباره حاصل کارشان نشستند.

 

بیشتر یخوانید :

علت محکومیت پانته آ بهرام

بیو گرافی پانته آبهرام