تعبير خواب عقرب/دیدن عقرب در خواب نشانه چیست

سه‌شنبه 13 آبان 1399 تعبیر خواب
عقرب در خواب

تعبير خواب عقرب:

 

تعبیر خواب کشتن عقرب :

از نظر ابن سیرین این چنین است: اگر (کسی در خواب) دید عقربی را بکشت، دلیل بر این است که بر دشمنی ظفر یابد.

 

تعبیر خواب عقرب زرد:

به این معنا است که در زندگی خود یک دشمن بزرگ دارید. شخصی هست که قصد دارد برنامه‌هایتان را خراب کند و شما را به بدبختی بکشاند.

 

تعبیر خواب عقرب سیاه:

اگر زنی در خواب خود عقرب سیاهی راببیند نشانه آشنایی او با مردی است که بعدا معلوم می‌شود ستمگر است.

 

تعبیر خواب عقرب قرمز:

به تعبیر معبرین غربی دیدن عقرب قرمز در خواب نشانه هیجان و شور و اشتیاق فراوان است. اگر با دیدن یک عقرب قرمز در خواب احساس خوبی به شما دست داد، نشانه شور و اشتیاق ناب و نامحدود شماست.

 

تعبیر خواب عقرب سفید:

به بیان معبرین غربی، دیدن عقرب سفید در خواب به احساس آرامش و امید در شما باز می گردد. در حال حاضر زمان خوبی برای تامل و علم به این مطلب است که انجام کار درست همیشه در زندگی شما مفید و سودمند بوده و خواهد بود.

 

تعبیر خواب نیش زدن عقرب:

اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی.

 

تعبیر خواب خوردن عقرب : 

اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر خواب عقرب از نظر بزرگان:

 

حضرت صادق (ع) مى فرمايد:

تعبير عقرب بر سه وجه است:

١- دشمن
٢- حاسد
٣- سخن چين

ابن سيرين مى گويد:

تعبير عقرب در خواب دشمنى ضعيف است. اگر ببيند عقرب او را گزيد دشمن به او سخنى تلخ و ناراحت كننده مى گويد و صاحب خواب غمگين مى شود، اگر ببيند عقربى را كُشت بر دشمن پيروز مى شود.

ابراهيم مى گويد:

اگر كسى ببيند عقربى داشت و آن عقرب مردم را مى گزيد از مردم بدگوئى مى كند، و اگر ببيند عقربى را به راحتى و با ميل خورد دشمن با زن او فساد و خيانت مى كند.

یوسف نبی علیه السلام گوید: 

دیدن عقرب دشمن مکاره بود

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن عقرب در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.

ورود و خروج عقرب از اعضا

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

اگر ببینی از آلت مردی عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از فرج تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

تعبیر خواب……….

تعبیر خواب بلدرچین

تعبیر خواب بلدرچین/دیدن خواب بلدرچین در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شکار کردن

تعبیر خواب شکار کردن/دیدن شکار کردن در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا