دعا برای رفع عصبانیت وخشم

دوشنبه 7 آبان 1397 دسته‌بندی نشده
دعا

 

#حرزصغیرابی_دجانه

▽رفع عصبانیت
▽ دعا برای بهتر شدن خواب شبانه

▽تقویت هاله دور افراد (حصار)
▽دور ڪردن اجنه هاے مزاحم

■ﻫﺬﺍ ﮐﺘﺎﺏُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻤﯿﻦَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﻃَﺮَﻕَ ﺍﻟﺪّﺍﺭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻌُﻤﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺰُﻭّﺍﺭِ ﺍِﻟّﺎ ﻃﺎﺭِﻗﺎٌ ﯾَﻄﺮُﻕُ ﺑِﺨَﯿﺮٍ ﺍَﻣﺎ ﺑَﻌﺪُ ﻓَﺎِﻥَّ ﻟَﻨﺎ ﻭَﻟَﮑُﻢ ﻓِﯽ ﺍﻟﺤَﻖِّ ﺳَﻌَﻪً ﻓَﺎِﻥ ﺗَﮏُ ﻋﺎﺷِﻘﺎً ﻣُﻮﻟِﻌﺎً ﺍَﻭ ﻓﺎﺟِﺮﺍً ﻣُﻘﺘَﺤِﻤﺎً ﻓَﻬﺬﺍ ﮐِﺘﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﯾَﻨﻄِﻖُ ﻋَﻠَﯿﻨﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﯿﮑُﻢ ﺑﺎﻟﺤَﻖِّ ﺍِﻧُﺎ ﮐُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨﺴِﺦُ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠَﻮﻥَ ﻭَﺭُﺳُﻠُﻨﺎ ﯾﮑﺘُﺒُﻮﻥَ ﻣﺎ ﺗَﻤﮑُﺮُﻭﻥَ ﺍُﺗﺮُﮐُﻮﺍ ﺻﺎﺣِﺐَ ﮐَِﺘﺎﺑﯽ وبالاسم……… ﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻧﻄَﻠِﻘﻮﺍ ﺍِﻟﯽ ﻋَﺒَﺪَﻩِ ﺍﻻ‌َﺻﻨﺎﻡِ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﯾَﺰﻋَﻢُ ﺍَﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻟﻬﺎً ﺍﺧَﺮَ ﻻ‌ ﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻ‌ ﻫُﻮَ ﮐُﻞُّ ﺷَﯽ ﺀ ﻫﺎﻟَﮏٌ ﺍِﻻ‌ ﻭَﺟﻬَﻪُ ﻟََﻪُ ﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻪِ ﺗُﺮﺟَﻌُﻮﻥَ ﺣﻢ ﻻ‌ ﯾُﻨﺼَﺮﻭﻥَ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺗَﻔﺮَّﻗَﺖ ﺍَﻋﺪﺍﺀُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺑَﻠَﻐَﺖ ﺣُﺠَّﻪُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻻ‌ ﺣَﻮﻝَ ﻭَﻻ‌ ﻗُﻮَّﻩَ ﺍِﻻ‌ ﺑِﺎﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓَﺴَﯿَﮑﻔﯿﮑَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤﯿﻊُ ﺍﻟﻌَﻠيم■

▼محل نقطه چین را اسم خودتون  با اسم مادر را بنویسید
مثال رقیه زاده فاطمه
▼قبل و بعد از نوشتن سه فاتحه بفرستید
پیامبر ص علی ع ابی دجانه و به روحشان  هدیه کنید.
▼باوضو روبه قبله
▼بدن و لباس هنگام نوشتن پاڪ باشد
▼ساعات نوشتن اول هر ماه قمرےیڪشنبه و پنجشنبه بعد از نماز صبح روے ڪاغذ بی خط نوشته شود
▼شبها بزارید زیر سر و روزها همراه باشد یا داخل وسایل شخصی بگذارید.
▼این حرز هر ماه تمدید شود و نوشته شد
▼حرز قبلی را پاره ڪنید داخل آب روان اندازید

محاکمه عاملان قتل زنی که جسدش پیدا نشد - حوادث

?

قیمت سکه در بازار آزاد امروز۱۳۹۷/۸/۱۰

قیمت طلا،سکه و ارز امروز 97/08/7

بافت مدل کلاه بافتنی هشت پر و کلاه کج

مدل کلاه بافتنی هشت پر و کلاه کج یا کلاه فرانسوی

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا