در مورد اهداف وآرمان های واقعی تان بیندیشید

شنبه 24 خرداد 1399 موفقیت

مواردی برای پیروزی ضرورت داردکه یکی از آنها قاطعیت در هدف و مقصود است .شما باید بدانید چه می خواهید و برای رسیدن به آن اشتیاقی سوزان داشته باشید.

[ناپلئون هیل]

به هر آنچه فکر کنید ،همان شوید .داشتن هدف و قصد مشخص ،شما را در تمامی بیداری تان متوجه و گوش به زنگ می کند.همانطور که پیتردروکر می گوید:《هر گاه دیدی کاری انجام شد ،بدانید د که فکری وسوسه گونه در مورد ماموریتی وجود داشته است.》

هرچه به هدف و مقصود خود و اینکه چگونه می خواهید به آن برسید ،بیشتر فکر کنید بیشتر قانون جاذبه را در زندگی خود فعال کردید.شروع به جذب اشخاص کنید. به فرصت های مناسب ، نقطه نظر ها و منابعی که به شما کمک می کنند.تا با سرعت بیشتری به جانب هدف خود حرکت در آییدودر این شرایط است که اهدافتان هم با سرعت بیشتری به شما نزدیک می شوند.

تحت تاثیر قانون برقراری ارتباط، دنیا ی بیرونی همراه تجربه های شما، با هدف های درونی شما ارتباط برقرار می کند .وقتی قصد معین  و مشخص داشته باشید درباره اش بیندیشید،حرف بزنید به طور دائم روی آن کار کنید ،دنیا بیرون شما مثل آینه یی آن را منعکس می کند .داشتن قصد و هدف مشخص ،ذهن نیمه هوشیار شما را فعال می کندو این توانایی را به به شما می دهد که اندیشه ،برنامه یا هدفی که می خواهند به روشنی در ذهن هوشیار وخلاق خود تعریف کنید ،بلافاصله از ناحیه ی ذهن نیمه هوشیار شما به واقعیت تبدیل شود .

 ■قسمت کور تکس مشبک خودرا فعال کنید

در مغز هر کس ، بخش ویژه ای به نام کور تکس مشبک وجود داردکه در بر گیرنده ی دستگاه فعال کننده مشبک است وقتی پیامی در زمینه ی هدف را به کور تکس مشبک می فرستید این بخش از مغز، شما را نسبت به اشخاص ،اطلاعات و فرصت های مناسبی که پیرامونتان وجود دارد ،حساس و هوشیار تر می نماید و باعث می شود به هدف خود دست یابید.

《فقط دو چیز میان یک مرد و آنچه از زندگی اش می خواهد ،وجود دارد :اراده دست به کار شدن و ایمان به باور امکانپذیر بودن آن خواسته .》

[ریچارد دووس]

مهم ترین قانون ذهنی،قانون باور است .این قانون بر این عقیده  است که ؛آنچه را با تمام وجود باور داشته باشی ،به آن می رسید  .آنچه را می بینید، باور نمی کنید ،بلکه آنچه را پیشاپیش باور دارید می بینید . در واقع شما دنیا ی خود را از پشت عینک باورها ، نگرش ها ،تعصب ها و برداشتها خود  می بینید.

ویلیامز جیمز گفت : 《باور ،واقعیت را رقم می زند.》او معتقد بود :《بزرگ ترین انقلاب  در نسل من ، کشف این نکته لست که اشخاص با تغییر برداشت های ذهنی خود ، می توانند دنیا بیرونشان را متحول سازند.》

برای ایجاد رقابت در محیط کار چه کنیم ؟

برای ایجاد رقابت در محیط کار چه کنیم ؟

راهکارهای مفید برای جلب اعتماد مشتریان

راهکارهای مفید برای جلب اعتماد مشتریان

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi