تعبیر پارچه در خواب چیست؟

شنبه 12 شهریور 1401 تعبیر خواب
تعبیر پارچه در خواب

تعبیر پارچه در خواب

پارچه نمادی از فریب است به خصوص اگر آن را در پارچه فروشی ببینید ! اگر پارچه برای پرده ای باشد که شما میخواهید برای خود بدوزید خبر از آن میدهد که غم و اندوهی نسیب شما می شود، اگر در خواب ببینید که از پارچه فروش ، پارچه می خرید خبر از آن است که شما دچار فریب می شوید ، هر رنگ از پارچه نیز تعبیر بخصوص خود را دارد که در ادامه آن ها را بررسی میکنیم. چادر در خواب حرمت و آبرو و حيثيت است چه متعلق به خودتان باشد و چه ديگري. اگر ديديد که پارچه ذرع مي کنيد که به ديگري بدهيد در اندوه خود ديگري را شريک مي کنيد و چنانچه ديگري به شما پارچه اي هديه داد در غم او شريک مي شويد.

 

دیدن پارچه در خواب با توجه به شرایط دیده شده

تعبیر خواب ذراع پارچه : اگر در خواب ذراع کردن پارچه را ببینید به همان مقدر دچار سود و منفعت می شوید.

تعبیر خواب پارچه ترمه: این خواب خبر از فریب خوردن یا فریب دادن می دهد ، اگر لباسی از ترمه بپوشید یعنی فریب میخورید. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی عدالتی است.
تعبیر خواب پارچه چلوار: خبر از اتفاقی ناگوار میدهد، در کل دیدن پارچه در خواب خبر از اندوه است.چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی بیشتر و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد، مقدار غم و ناراحتی گسترده تر است.
تعبیر خواب پارچه چیت: این کار در خواب خبر از غمی است که همراه با فریب خوردن شما می باشد ، ممکن است قربانی یک توطئه شوید
تعبیر خواب پارچه کفن: اگر این پارچه را کسی به شما بدهد  یعنی در غم او شریک می شوید.
تعبیر خواب پارچه گل دار

تعبیر خواب پارچه گل دار

دیدن پارچه در خواب به رنگ های مختلف

پارچه سفید:

پارچه سفید نشانه ای از نزدیک شدن به روزهای سخت و طاقت فرسا است.

پارچه قرمز:

رنگ قرمز به معنای جنگی بزرگ است که بین دو خانواده رخ می دهد و موجب کینه و دشمنی می شود.

پارچه بنفش:

پارچه بنفش به معنای بیماری مادر می باشد.

پارچه رنگی:

اگر ببینی رنگی بود به نشانه غصه ناراحتی افسردگی های طولانی مدت باشد

پارچه سیاه:

اگر ببیند رنگ پارچه سیاه بود به نشانه ی از دست دادن عزیزی در میان دوستان است

پارچه زرد:

پارچه زرد خبر از بیماری میدهد.

پارچه سبز:

اگر سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.
تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

تعبیر خواب پارچه از منظر معبران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت.
تعبیر خواب پارچه بالش

تعبیر خواب پارچه بالش

تعبیر خواب پارچه بالش

مطیعی تهرانی:

  • اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.
  • اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.
  • اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

تعبیر خواب خریدن پارچه

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید.
تعبیر خواب خریدن پارچه

تعبیر خواب خریدن پارچه

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

مطیعی تهرانی:

 اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون می‌گوید:

  •  دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد
  • دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت.
  • اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده‌اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.
  • دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می‌سازید.
  • اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

 

Capture 61

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی

تعبیر فال گرفتن در خواب

تعبیر فال گرفتن در خواب چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا