تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

چهارشنبه 21 شهریور 1397 تعبیر خواب
تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

 

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد.

ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

نوشته اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب ریش است.

ابن سیرین معتقد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می شود.

اگر ببینید که ریش خود را شانه می زنید و به عطر و گلاب می آلائید خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده می شود.

اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد.

 

منبع:آلامتو

تعبیر خواب روغن در خواب چیست

تعبیر خواب روغن در خواب چیست

تعبیر خواب دیدن زردآلو در خواب چیست

تعبیر خواب دیدن زردآلو در خواب چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi