تعبیر خواب گرفتن و دادن چیزی به مرده

یکشنبه 25 خرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب از دیدگاه بزرگان

حضرت دانیال می گوید:

– اگر چیزی از مطاع دنیا از مرده بگیری معنی خواب خوب است و سود بی حساب از جایی است.

-اگر مرده به شما خوردنی دهد معنی خواب روزی حلال است.

منوچهر مطیعی می گوید :

– اگر در خواب از مرده لباس بگیری معنی خواب تو خوب است و به زیاد شدن عزت و آبروی شما اشاره دارد.

-اگر از مرده در خواب آب بگیری روزی ات زیاد می شود.

-اگر در خواب ببینی که از مرده پول می گیری معنی خواب تو انی است که زکات مال خود را نداده ای.

-اگر در خواب دیدی که از مرده قران می گیری معنی خواب تو این است که از نظر ایمان و عبادت پیشرفت می کنی.

ابراهیم کرمانی:

-اگر مرده ای را در خواب زنده ببینید معنی خواب این است که حالش خوب است به خصوص اگر لبخند بزند.

-اگر در خواب کسی پدر مرده خود ر ا با لباس های خوب ببینید معنی خواب این است که کارش درست می شود و دولتش زیاد می شود.

-اگر در خواب زن مرده خود را ببینید معنی خواب این است که فقیر می شوید.

-اگر پسر مرده خود را در خواب ببینید معنی خواب این است که از غم نجات پیدا می کنید.

-اگر زنی در خواب دید پسر مرده اش زنده شده است معنی خواب این است که مسافرش از سفر می آید.

-اگر در خواب دیدید که مرده ای زنده کردید معنی خواب این است که کافری را مسلمان می کنید.

 

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده‌ای طلب آب می‌کند تعبیر آن فزونی و برکت است.

تعبیر خواب آب دادن به مرده

اگر مرده از شما درخواست آب کند می‌تواند بر آرزوها، تمایلات و راز‌هایتان نیز اشاره داشته باشد. تعبیر خواب آب دادن به مرده نشانه‌ای از شکم پرستی، توانگری و افراط و تفریط صاحب خواب است.

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

به تعبیر معبرین غربی: اگر دیدید که در خواب مرده‌ای از شما درخواست غذا می‌کند و یا شما به او غذا می‌دهید بدان معناست که لازم است در امور خیریه شرکت کنید. این در واقع ندای روح شماست که از شما خواسته تا صدقه دهید تا آثار آن را در زندگی مادی و معنوی خود مشاهده کنید.

تعبیر خواب غذا گرفتن از مرده

حضرت دانیال (ع) گوید: اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.
مطیعی تهرانی: اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

مطیعی تهرانی: اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب شیر دادن به بچه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi