تعبیر خواب کوزه/دیدن کوزه در خواب از نظر بزرگان چه تعبیری دارد؟

شنبه 11 آذر 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب کوزه

تعبیر خواب کوزه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوزه بسته به نوع کوزه، رنگ کوزه، و اتفاقاتی که در خواب می‌افتد، متفاوت است. به طور کلی، کوزه در خواب نماد ثروت، دانش، و خلاقیت است.

 تعابیر دیگ خواب کوزه:

1-اگر در خواب ببینید که کوزه می‌خرید، به این معنی است که در آینده نزدیک به ثروت و خوشبختی خواهید رسید.

2-اگر در خواب ببینید که کوزه می‌فروشید، به این معنی است که در آینده نزدیک دچار ضرر یا زیان خواهید شد.

3-اگر در خواب ببینید که در حال پر کردن کوزه هستید، به این معنی است که در آینده نزدیک به موفقیت و ثروت خواهید رسید.

4-اگر در خواب ببینید که در حال خالی کردن کوزه هستید، به این معنی است که در آینده نزدیک دچار ضرر یا زیان خواهید شد.

5-اگر در خواب ببینید که کوزه را می‌شکنید، به این معنی است که در آینده نزدیک دچار ضرر یا زیان خواهید شد.

تعبیر خواب کوزه

تعبیر خواب کوزه

تعبیر خواب کوزه سفالی:

کوزه سفالی نماد ثروت و خوشبختی است. اگر در خواب کوزه سفالی ببینید، به این معنی است که در آینده نزدیک به موفقیت و ثروت خواهید رسید.

 

تعبیر خواب کوزه چینی:

کوزه چینی نماد خلاقیت و استعداد است. اگر در خواب کوزه چینی ببینید، به این معنی است که استعداد و خلاقیت شما در آینده شکوفا خواهد شد.

 

تعبیر خواب کوزه طلایی:

کوزه طلایی نماد ثروت و قدرت است. اگر در خواب کوزه طلایی ببینید، به این معنی است که در آینده صاحب ثروت و قدرت خواهید شد.

 

تعبیر خواب کوزه شکسته:

کوزه شکسته نماد از دست دادن ثروت یا فرصت است. اگر در خواب کوزه شکسته ببینید، به این معنی است که در آینده نزدیک دچار ضرر یا زیان خواهید شد.

 

تعبیر خواب کوزه پر از آب:

کوزه پر از آب نماد خوشبختی و فراوانی است. اگر در خواب کوزه پر از آب ببینید، به این معنی است که در آینده نزدیک زندگی شما پر از خوشبختی و فراوانی خواهد شد.

 

تعبیر خواب کوزه خالی:

کوزه خالی نماد ناامیدی و فقر است. اگر در خواب کوزه خالی ببینید، به این معنی است که در آینده نزدیک دچار ناامیدی یا فقر خواهید شد.

 

تعبیر خواب کوزه

تعبیر خواب کوزه

دیدن کوزه در خواب از نظر بزرگان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوزه به روایت امام صادق (ع)

دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است:

اول: زن
دوم: خادم
سوم: کنیزک
چهارم: قوام دین (آنچه مایه استواری دین است)
پنجم: صلاح تن (تندرستی)
ششم: عمردراز
هفتم: مال
هشتم: خیروبرکت
نهم: میراث از قِبَل زنان
دیدن کوزه آویز، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است.

تعبیر خواب کوزه به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند.
اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود.
اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود.

تعبیر خواب کوزه به روایت جابر مغربی

اگر بیند که کوزه شکسته، دلیل که کنیزک بمیرد.

اگر کوزه آهنین بیند، دلیل برمال اندک است که بیابد.

تعبیر خواب کوزه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.
اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

تعبیر خواب کوزه به روایت آنلی بیتون

دیدن کوزه خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است.
دیدن کوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است.
اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید ، نشانه آن است که با بار سنگینی که بر دوش حمل می کنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت.
دیدن کوزه شکسته در خواب ، علامت آن است که به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد.

تعبیر خواب زمستان

8 تعبیر خواب زمستان چیست؟

تعبیر خواب جادوگر

تعبیر خواب جادوگر

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا