تعبیر خواب کلاه | دیدن کلاه در خواب نشانه چیست؟

یکشنبه 30 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب کلاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلاه | دیدن کلاه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب کلاه چیست ؟

تعبیر خواب کلاه به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست. اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می کنید.

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم.نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می دهد.

تعبیر دیدن کلاه خود نشانه قدرت و تمرکز درونی است‌.

تعبیر خواب کلاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب خریدن کلاه

تعبیر خریدن کلاه در خواب نشانه شکست و ناامیدی است.

 

تعبیر خواب دیدن چند کلاه

دیدن چندین کلاه در خواب نشانه این است که فرصت های خود را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب دوختن کلاه

اگر در خواب دیدید که کلاه می دوختید تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهید کرد.

 

تعبیر خواب کسی کلاه بدهد

اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید.

تعبیر خواب کلاه گذاشتن روی سر

اگر خواب ببینید که کلاه روی سرتان گذاشتید تعبیرش این است که به زودی به سفر خواهید رفت.

 

تعبیر خواب کلاه عجیب و غریب

تعبیر دیدن کلاه های عجیب و غریب در خواب نشانه این است که به زودی اتفاقات بدی در انتظارتان خواهد بود. احتمالا از عشقتان جدا می شوید و یا مشکل مالی بر می خورید.

تعبیر خواب کلاه کودک

تعبیر دیدن کلاه کودک در خواب نشانه آرامش و رفاه است.

تعبیر خواب کلاه از جنس پر

دیدن کلاه از جنس پر در خواب نشانه این است که شما در پست و مقامی که هستید تجربیات لازم را برای آن پیدا نکرده اید.

تعبیر خواب کلاه ایمنی

دیدن کلاه ایمنی در خواب نشانه این است که شخص تاثیرگذاری شما را حمایت خواهد کرد این خواب نشانه‌ی امنیت است.

 

تعبیر خواب کلاهخود

اگر کسی در خواب دید که کلاهخود بر سر دارد و کلاهخودش فولادی است، نشانه قدرت شخص است و منزلت صاحب کلاه را می رساند ولی این منزلت خالص نیست و ریا و نیرنگی در وجود صاحب کلاهخود هست. برداشتن آن از سر و به دور افکندن آن، نزول از منزلت است.

 

تعبیر کلاه در خواب زن

تعبیر کلاه در خواب زن نشانه مسئولیت است. به زودی مسئولیت بزرگی به شما محول خواهد شد.

 

تعبیر خواب کلاه حصیری

تعبیر دیدن کلاه حصیری در خواب : خوشبختی

 

تعبیر خواب کلاه نظامی

تعبیر دیدن کلاه نظامی در خواب نشانه کارهای سخت و دشواری است که در آینده با آن روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب گم کردن کلاه

تعبیر گم کردن کلاه در خواب نشانه پشیمانی و نگرانی است.

 

تعبیر خواب کلاه نو و گران

اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است . اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده اند که در خور شان و مقامش نیست.

تعبیر خواب سوره بقره در خواب چیست

دیدن کلاه گران قیمت در خواب نشانه تغییرات بزرگ و اخبار عجیب غریب خواهد بود .

تعبیر خواب باد بردن کلاه

اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد ، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می کند .

 

تعبیر خواب افتادن کلاه از سر

اگر در خواب دیدید که کلاهتان را روی زمین انداختید تعبیرش این است که حرف های تلخی خواهید شنید. اجازه ندهید دیگران روی شما تاثیر بگذارند . به آینده امیدوار باشید.

 

تعبیر خواب کلاه خیس

اگر در خواب دیدید که کلاهتان خیس شده تعبیرش این است که باید خود را برای ضرر و زیان احتمالی آماده کنید. ثروت و سرمایه شما باز نخواهد گشت با مشکلات خود بجنگید و ناامید نباشید. پس از مدتی اوضاع بر وفق مرادتان خواهد شد و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب کلاه کثیف

دیدن کلاه کثیف در خواب نشانه مشکلات و بدشانسی است.

تعبیر خواب کلاه با حجاب

 تعبیر دیدن کلاه های باحجاب نشانه عزت و احترام است. به گفته میلر کلاه با حجاب نشانه مبارزه اجباری برای شهرت است. برخی از افراد سعی دارند به شما آسیب بزنند و شما را بدنام کنند .

تعبیر خواب کلاه از نگاه بزرگان

تعبیر خواب کلاه از محمدبن سیرین

 •  دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

تعبیر خواب کلاه از حضرت دانیال

 • اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود

تعبیر خواب کلاه از جابر مغربی

 اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

تعبیر خواب کلاه از ابراهیم کرمانی

 • اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.
 • اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.
 • اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.
 • اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.
 • اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود.
 • اگر سبز بود طاعت گذار باشد.
 • اگر سرخ بود نقصان دین او بود.
 • اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
 • اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.
 • اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.
 • اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.

تعبیر خواب کلاه از حضرت امام جعفر صادق

دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود.
 1. ولایت و فرمانروایی
 2. ریاست
 3. بزرگی
 4. عزیزو گرامی بودن
 5. مقدار
 6. منزلت

تعبیر خواب کلاه از منوچهر مطیعی تهرانی

 • کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد.
 • کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.
تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ/دیدن تخم مرغ در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی چیست؟ / دیدن بینی در خواب و تعابیر آن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا