تعبیر خواب کفتار/دیدن کفتار در خواب نشانه چیست

پنج شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار

اگر در خواب کفتار  د ببیند که آن حیوان به طرف او می آید، نیکو نیست؛ نشانه آن است حادثه ای نامیمون به او نزدیک می شود. و خطری در کمین اوست

در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد.

اگردر  خواب ببینی  کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن زشتی ازدواج می‌کنی.

دیدن کفتار درخواب، دلیل بر زنی زشت و پلید بود. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند .

 

تعبیر دیدن کفتار در خواب:

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است، زیرا کفتار حیوانی پلید و زشت است. پس در این صورت باید در انتخاب خود برای ازدواج تجدید نظر کنید.
تعبیر دیدن دور شدن کفتار در خواب:
اگر بیننده خواب کفتاری را ببیند که پشتش به طرف او باشد و احساس کند که حیوان درنده در حال دور شدن است این تعبیر مثبتی دارد. چون خواب او می‌گوید خطری از وی دور می‌شود.

تعبیر حمله کردن کفتار در خواب:

اگر بیننده کفتاری در خواب خود ببیند که با حالت سبعیت نزدیک می‌شود و حمله می‌کند، اصلا خوب نیست. چون نشان آن است که حادثه‌ای خطرآفرین و مرگبار برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد.
کشتن کفتار در خواب:
اگر در خواب خود کفتار را بکشید، نیکو است؛ چه که خواب می گوید بر دشمنی مرگبار و خطر آفرین چیره و پیروز می شوید و خطر را رفع و دفع می کنید.
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر /دیدن شتر در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا