تعبیر خواب کفتار درخواب نشانه چیست؟

چهارشنبه 4 فروردین 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار

معنی خواب کفتار:

کفتار یک حیوان بسیار حیله گر است. کفتار در خواب نماد توانایی شما برای غلبه بر موانع و مشکلات ، کمبود عقاید ، روده ، شجاعت ، مقاومت در برابر دشمنان ، پاسخگویی مهربانانه به دشمنان و استعداد تسخیر از طریق شکست دیگران است.

دیدن کفتار در خواب هشدار خطر قریب الوقوع است. یک رویا به این معنی است که افرادی در این نزدیکی هستند که می توانند به شما خیانت کنند ، چیز ارزشمندی را از شما بگیرند و موارد غیر ضروری را تحمیل کنند. تعبیر خواب نشان می دهد كه كشته شدن كفتار برای یك مرد به معنای كمی از همراهان و تاجران است كه می خواهند فریب دهند. برای یک زن – برای شکست دادن یک حریف.

 

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار:

**اگر در خواب کفتار ببیند که آن حیوان به طرف او می آید، نیکو نیست؛ نشانه آن است حادثه ای نامیمون به او نزدیک می شود. و خطری در کمین اوست

**در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد.

**اگردر  خواب ببینی  کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن زشتی ازدواج می‌کنی.

**دیدن کفتار درخواب، دلیل بر زنی زشت و پلید بود. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

**اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند .

 

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار

 

تعبیر دیدن کفتار در خواب:

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است، زیرا کفتار حیوانی پلید و زشت است. پس در این صورت باید در انتخاب خود برای ازدواج تجدید نظر کنید.

تعبیر دیدن دور شدن کفتار در خواب:

اگر بیننده خواب کفتاری را ببیند که پشتش به طرف او باشد و احساس کند که حیوان درنده در حال دور شدن است این تعبیر مثبتی دارد. چون خواب او می‌گوید خطری از وی دور می‌شود.

تعبیر حمله کردن کفتار در خواب:

اگر بیننده کفتاری در خواب خود ببیند که با حالت سبعیت نزدیک می‌شود و حمله می‌کند، اصلا خوب نیست. چون نشان آن است که حادثه‌ای خطرآفرین و مرگبار برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد.

کشتن کفتار در خواب:

اگر در خواب خود کفتار را بکشید، نیکو است؛ چه که خواب می گوید بر دشمنی مرگبار و خطر آفرین چیره و پیروز می شوید و خطر را رفع و دفع می کنید.
تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر/دیدن ببر در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب سگ/11تعبیر خواب سگ

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا