تعبیر خواب چشمه در خواب چیست؟

یکشنبه 10 تیر 1397 تعبیر خواب
تعبیر خواب چشمه در خواب چیست؟

 

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود.

مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است.

از اما جعفر صادق _ ع _ نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.

در صورتی که تعبیر خواب چشمه پاسخگوی خواب شما نیست لطفاً خواب خود را در قسمت نظرات بیان کنید.

تعبیر خواب چشمه به روایت امام صادق

دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است:
۱- بزرگی وجوانمردی
۲- غم و اندوه
۳- مصیبت
۴- بیماری
۵- طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در مواردی نشان جوانمردی است و در مواردی هم غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.

تعبیر خواب چشمه به روایت محمد بن سیرین

چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری است.
اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.
اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود.
اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

منبع:بیتوته

آلامتو

 

فال هفتگي PMC از یکشنبه 28 مرداد تا شنبه 3 شهریور

تعبیر خواب فال گرفتن در خواب چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا