تعبیر خواب پلنگ/دیدن پلنگ در خواب نشانه چیست

چهارشنبه 2 مهر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

پلنک در خواب دشمنی قوی و توانا است .

تعبیرخواب  چنگ انداختن پلنگ:

 • در خواب ببیند که با پلنگ جنگ می کرد یعنی در بیداری با دشمنی قدرتمند و توانا خصومت کند و خصم بر او چیره شود .
  اگر دید در جنگ با پلنگ غالب شد یعنی بر دشمنی قوی وتوانا چیره شود و ظفر یابد .
تعبیر خواب کشتن پلنگ:
 • اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
تعبیر خواب پوست پلنگ:
 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
 • پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

 

تعبیر خواب پلنگ

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 •  اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
محمدبن سیرین گوید:
 •  پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
 1. دشمن قوی
 2. مال یافتن از دشمن
 3. ترس از پادشاه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • دیدن توله پلنگ = شادی
 • ترس از پلنگ = آزار توسط دشمنان
 • پلنگ در قفس = غافلگیر کردن دشمنان
 • غرش پلنگ = رنج و اندوه
 • کشتن پلنگ = سخت کوشی و موفقیت
 • تعداد زیادی پلنگ = سفر به سرزمین های دور

تعبیرخواب………

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو /دیدن آهو در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب شیر

تعبیرخواب شیر وحشی/دیدن شیر وحشی در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا