تعبیر خواب پلنگ

پنج‌شنبه 21 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ:معنی دقیق خواب پلنگ دیدن پلنگ یا یوزپلنگ در خواب می تواند حسادت را آشکار کند.

کشتن پلنگ یا یوزپلنگ در خواب نشانه موفقیت است.

مبارزه با پلنگ شما را به مواجهه با ناملایمات در زندگی بیداری دعوت می کند. با این حال این خواب یک هشدار نیز هست، یکی از اطرافیان شما سعی دارد به شما آسیب برساند.

خواب پوست پلنگ یعنی از دوستان دروغین برحذر باشید.

دیدن پلنگ سفید در خواب بیانگر این است که آشنایی جدیدی خواهید داشت.

خواب دیدن پلنگ سیاه به طور سنتی با بدتر شدن سلامتی مرتبط است.

 

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پوست پلنگ:

داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.
پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

 

تعبیرخواب  چنگ انداختن پلنگ:

در خواب ببیند که با پلنگ جنگ می کرد یعنی در بیداری با دشمنی قدرتمند و توانا خصومت کند و خصم بر او چیره شود .
اگر دید در جنگ با پلنگ غالب شد یعنی بر دشمنی قوی وتوانا چیره شود و ظفر یابد .

 

تعبیر خواب در اسلام تعبیر خواب پلنگ در اسلام:

از نظر اسلام، اگر در خواب از پلنگ فرار کنید، این فرصت را خواهید داشت که برای تجارت به خارج از کشور بروید.

خواب دیدن پلنگ مرده در اسلام به شما خبر می دهد که موفق خواهید شد.

اگر در خواب پلنگی را در قفس دیدید، مراقب دشمنان باشید، حمله می کنند.

اگر در خواب به یک پلنگ تیراندازی کنید، در مقابل تأثیرات شیطانی مقاومت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب قو/دیدن قو در خواب نشانه چیست

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
دشمن قوی
مال یافتن از دشمن
ترس از پادشاه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.

 

محمدبن سیرین گوید:

پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

وقتی پلنگ در خواب می‌بینیم خودمان بهتر می‌توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می‌شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.

 

 تعبیر خواب پلنگ از نظر میلر:

میلر در کتاب خود اشاره می کند که پلنگ سیاه خوابیده در خواب دوره ای از آرامش را به تصویر می کشد.
دیدن او در حال دویدن از راه دور در میان جنگلی سرسبز، برای مالی مفید است.
بازی با بچه پلنگ سفید در خواب به این معنی است که خواب بیننده اوقات خوشی را در خانواده خواهد داشت.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیدن توله پلنگ = شادی
ترس از پلنگ = آزار توسط دشمنان
پلنگ در قفس = غافلگیر کردن دشمنان
غرش پلنگ = رنج و اندوه
کشتن پلنگ = سخت کوشی و موفقیت
تعداد زیادی پلنگ = سفر به سرزمین های دور

تعبیرخواب………

شستشوی موهای سر

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا