تعبیر خواب پشه

یکشنبه 15 اسفند 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه:پشه حشره اي است مزاحم وزيان آور که گاه موجب بروز بيماري مي شود. پشه در خواب هاي ما  نماد انسان هايي قرار مي گيرد که بر مبناي جهل و ناداني يااز طريق دوستي و يا از راه دشمني زحمت و رنج فراهم مي آورند و بسا موجب تباهي انسان مي گردند.

-تعبیر خواب پشه، نشانه آن است که بیهوده سعی می‌کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.

-دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‌‏گردد.

– اگر در خواب دیدی که پشه های زیادی اطراف تو هستند معنی خواب تو این است که بر سر زبان مردم می افتی و غیبتت را می کنند و به تو شر می رسانند.

– اگر در خواب دیدی که پشه های زیادی اطراف تو هستند معنی خواب تو این است که بر سر زبان مردم می افتی و غیبتت را می کنند و به تو شر می رسانند.

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه از نظر بزرگان

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﮔﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻨﺖ ﻭ ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ

 

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﭘﺸﻪ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺰﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ ﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭘﺸﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺣﻤﻖ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺷﺨﺼﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﺍﻱ ﺩﻡ ﮔﻮﺵ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮔﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ ﺳﻌﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

افتادن دندان در خواب

ﺍﮔﺮ ﭘﺸﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻴﺪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ

 

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﭘﺸﻪ, ﻣﺮﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﺎﻛﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪﻙ ﻭ ﺣﻘﻴﺮ ﻛﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﻓﺮﻭ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﺣﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﻙ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺍﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻮﺍﻡ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻀﺮﺕ ﺭﺳﺪ, ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻣﻜﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪﭘﺸﻪ ﺩﺭﮔﻮﺵ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﻓﺮﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﮔﺰﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺪﻭ ﺭﻧﺞ ﺭﺳﺪ ﻭ ﮔﺰﻧﺪ

 

لوک اویتنهاو می گوید

حشرات دیدن ضرر نیش خوردن از حشرات دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﮔﺮﺩﺩ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺰﻳﺪﻩ, ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰ‏ﺭﺳﺎﻧﺪ

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
1 ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻮﺫﻳﺎﻧﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

 

تعبیر خواب……..

تعبیر خواب آب چشمه

20 تعبیر خواب چشمه و آب چشمه

تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دست بند

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا