تعبیر خواب پروانه/دیدن پروانه در خواب نشانه چیست؟

چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب پروانه

خواب پروانه

 

خواب پروانه نشان دهنده طول عمر، هوس و شادی است. بعضی معبران می گویند که نشان از مردی نادان است.

 

خواب کشتن پروانه نشانه این است که شما بسیار سطحی نگر و ظاهر بین هستید. به گفته بعضی معبران خواب کشتن پروانه نشان از مرگ فرزند است.

 

گرفتن پروانه در خواب به این معنی است که شما دوست دارید همه چیز های خوب برای شما باشد.

 

خواب پیله پروانه نشان دهنده دگرگونی فکری است و به این معنی است که شما در مسیر جدیدی گام برمیدارید. تمام افکار قدیم را کنار می گذارید و تحولی جدید برای شما اتفاق می افتد.

 

دیدن خواب بال پروانه نشانه عشق و شور در زندگی شماست که در آینده نزدیک اتفاق می افتد.

 

دیدن پروانه بزرگ در خواب نشان دهنده انزوا و گوشه گیری شماست. شاید در واقعیت دوست دارید تنها و مستقل باشید و دور از خانواده زندگی کنید.

 

اگرخواب یک پروانه‌ ي مرده را ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي هدف‌هاي برآورده نشده در زندگی‌تان باشد.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

دیدن پروانه های رنگی:

 

دیدن پروانه نارنجی در خواب نشانه موفقیت در اجتماع است. اگر در خواب پروانه نارنجی دیدید یعنی یراه رسیدن به موفقیت را درست انتخاب کرده اید.

 

خواب پروانه بنفش نشان از مقام و رتبه بالای اجتماعی است.

 

پروانه سیاه و سفید در خواب نماد فرشتگان مرگ است. این پروانه به مرگ اشاره دارد و اگر در خواب دیدید که در تعقیب شما بودند به این معنی است که زمان مرگ شما فرا رسیده است.

 

پروانه زرد در خواب نشان از خوشحالی و شادی است.

 

خواب پروانه قهوه ای نشان از آزادی و خلاص شدن از زندان است.

 

تعبیر خواب پروانه آبی به معنی آشکار شدن حقیقت است .

 

همراه ما باشید…………

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر/دیدن ببر در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر/دیدن کبوتر در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا