تعبیر خواب ناخن

چهارشنبه 20 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

ناخن در خواب، به طور همزمان نماد خوبی و بدی و به معنای کوشش، شرافت، بدنامی، ترس و حتی بیماری است.

تعبیر ناخن، تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

تعبر خواب جویدن ناخن ها:

جویدن ناخن – عصبی بودن بزرگ در رویاها مانند زندگی. عدم انسجام بین اصول، آرزوها و اقداماتش وجود دارد. ما گاهی اوقات دیگران را به خاطر چیزی که باید خودمان را سرزنش کنیم سرزنش می کنیم.
جویدن ناخن ها به نشانه ای که نشان می دهد در زندگی واقعی شما ناسازگار هستید، در حالت استرس شدید قرار دارید.

تعبیر خواب ناخن دراز:

اگر ببینی  ناخنها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.

 

تعبر خواب چیدن ناخن:

اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .

 

تعبیر خواب رشد ناخن:

درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

تعبیر خواب ناخن کثیف:

دیدن ناخن کثیف در خواب است که می‌تواند نمایان‌گر یک رسوایی یا ننگ و عار باشد که اگر در وضعیتی در سریع‌ترین زمان ممکن حل نشود،

 

تعبیر خواب ناخن از نظربزرگان

امام صادق(ع) می گوید:

تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است

۱-قوت ونیرومندی

۲-قدرت ومنزلت

۳-شجاعت ودلیری

۴-فرزند

۵-منفعت

۶-فرزندان غلام وکنیز

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
  • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
  • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
  • مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
  • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.
تعبیر خواب انار
ابن سیرین می‌گوید: 
اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.
تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا