تعبیر خواب مو

دوشنبه، ۲ تیر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
*اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.
*تعبیر موی کوتاه ببیند دلیل بی آبرویی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند.

*تعبیر حواب کسی که جلوی سرش مو ندارد در خواب ببیند که مو در آورده است معنی این خواب این است که مقدار کمی مال و ثروت به او می رسد.

*تعبیر حواب کسی که کلا مو ندارد و کاملا کچل است در خواب ببیند که مو در اورده است معنی این خواب این است که بدهکار می شود.

*تعبیر حواب کسی که با شخصی کچل  صحبت می کند و معاشرت داری معنی این خواب این است که با انسان بزرگ و خوبی دوست می شوی.

*تعبیر حواب کسی که اگر موی پیشانش  سفید یا قرمز باشد معنی این خواب این است که آن بدهکاری از طرف زن و فرزند به تو تحمیل شده است.

*دیدن موی حیوانات در خواب به معنی به دست آوردن مال کم است.

*تعبیر حواب موی  زیر بغل در خواب به معنی نرسیدن به خواسته است و همچینین غلبه بر دشمن است.

*تعبیر حواب مو  پشت گردن  در آمده  است معنی این خواب این است که بدهکار می شوی.

*اگر در خواب ببینی که موهای پشت گردن خود را زده ای معنی این خواب این است که بدهکاری خود را خواهی داد.

*تعبیر خواب در خواب ببینی که روی شانه تو مو در آورده است معنی این خواب این است که امانت دار هستی.
*اگر خواب ببينيد موي سرتان بسيار نرم است و سريع رشد مي كند ، علامت آن است كه زندگي اي لبريز از نعمات و شادماني در به روي شما خواهد گشود .
تعبیر دیدن خواب بافتن مو چیست

تعبیر خواب مو از نظر بزرگان

کارل یونگ

ـ خواب مو بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش های شماست.

ـخواب دیدن اینکه موی بلند دارید بیانگر این است که شما روی یک نقشه یا موقعیت تمرکز می کنید

 

یوسف نبی علیه السلام گوید :
-خواب کندن مو نشانه جدائی از جفت خود است

-خواب موی بلند نشانه طولانی بودن عمر است

-خواب بلند شدن مو نشانه رنج اندک است

 

لوک اویتنهاو می گوید :
– خواب شستن مو نشانه دل نگرانی است
-خواب بستن مو نشانه ناراحتی است
-خواب موی گیس کرده در خواب نشانه مورد تمسخر واقع شدن است
-دیدن خواب موی فر نشانه سود کاری برای صنعتگران است
– تعبیر خواب سوزاندن مو نشانه خیانت ، زندگی توام با بدبختی است

 

مطیعی تهرانی:
در رابطه با تعابیر معبرین کهن اینگونه بیان می‌کند که داشتن گیسو و موی بلند بستگی به رسم زمانه داشته و به طور مثال در زمان صفویان، مردان علوی موی بلند گذاشته و دیدن رویایی به این صورت نشان از عزت و دوستی با اهل بیت داشته است و به همین دلیل برای مردان حکمی کلی نمی‌توان یافت. اما برای زنان موی بلند همیشگی بوده و عزت، آبرو و احترام خانوادگی را به همراه دارد.

تعبیر خواب تراشیدن مواز نظر امام صادق ع

معنی اول دیدن تراشیدن مو در خواب رفتن به حج است.

معنی دوم دیدن تراشیدن مو در خواب رفتن به مسافرت است.

معنی سوم این خواب رسیدن به عزت و مقام بالای الهی است.

معنی چهارم این خواب داشتن امنیت در زندگی است.

معنی پنجم این خواب دولت است.

همراه ما باشید…….

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آینه

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا