تعبیر خواب موش /دیدن موش در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

*اکثر معبرین موش را به زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌های این زن است.

*دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید.

* اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

*اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.

*اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

* کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

خواب دیدن اینکه موش شما را تعقیب میکند بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هُلتان دهند.

تعبیر خواب موش از نظر بزرگان

 

 به روایت کرمانی:

  • اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
  • اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

به روایت جابرمغربی :

تعبیر خواب موش صحرایی و خرما و دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

به روایت یوسف نبی علیه السلام :

دیدن موش در خواب به معنای جنگ زن باشد. دیدن موش در خواب دزد است که از خانه اودزدی کرده.

 به روایتمنوچهر مطیعی تهرانی :

اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می‌کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می‌کنید.

اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

به روایت آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

همراه  ما باشید……….

 

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک/دیدن گنجشک در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب سیب /دیدن سیب در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا