تعبیر دیدن لباس درخواب چیست

شنبه 1 آذر 1399 تعبیر خواب

دیدن لباس در خواب نشانه چیست؟

معمولا هر فردی لباس های گوناگون با رنگ های متفاوتی در خواب خود دیده است .

1-اگر در خوابتان مشاهده کنید که عریان هستید و هیچ پوششی ندارید شما دچار ترس و وحشت می شوید و اتفاقی می افتد که احساس ضعف و ناتوانی میکنید.

عریان

2-اگر در خواب لباس به عنوان هدیه بگیرید یا از مغازه لباس شیک و با ابرومندی بگیرید نشانه ان است که حرمتتان افزون و امنیت کسب میکنید اما درصورتی که کسی لباس فقیرانه به شما دهد به قدری که نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید.

لباس

3-اگر ببینید لباس غواصی مشکی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید.

غواصی

4-اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

5-اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود.

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

  • اول: دین پاك.
  • دوم: توانگری.
  • سوم: عز و جاه.
  • چهارم: منفعت.
  • پنجم: عیش خوش.
  • ششم: عمل.
  • هفتم: عدل.
تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار /دیدن انار در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت/دیدن عنکبوت در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا