تعبیر خواب لاک پشت/دیدن لاک پشت در خواب نشانه چیست

شنبه 1 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب لاکپشت

تعبیر خواب لاک پشت

 

تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت:اگر فردی در خواب ببیند که گوشت لاک پشت می خورد نشانه این است که به اندازه ای که در خواب گوشت لاک پشت خورده است علم می آموزد.

تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت:اگر خواب ببینید که لاک پشت بچه دار شده است، آدم های بی آزار و فهمیده و عاقل دورو بر شما زیاد خواهند شد.
تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت:اگر کسی خواب دید که لاک پشت او را گاز گرفت، از جانب شخص دانا و فهمیده ای، مورد ضرر و زیان قرار گرفته و چنین شخصی با او به خصومت خواهد پرداخت.
تعبیر خواب لاک پشت مرده:اگر خواب دیدید که لاک پشت مرده ای را پیدا کردید، یک حامی و دوست و روابطی دوستانه را از دست خواهید داد یا اگر خواب دیدید که لاک پشت متعلق به کسی بود، آن شخص یک رابطه دوستانه و حامی خود را از دست خواهد داد.
یا ديدن لاك‌پشت مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

تعبیر خواب کشتن لاک پشت:اگر کسی خواب ببیند که لاک پشت را کشت، یک دوست و حامی خود را از دست می دهد به این معنی که از او عملی سر می زند که دوست و حامی او به شدت از او دلگیر شده و روابط آنها به سردی گرایش پیدا خواهد کرد.

 

تعبیر خواب غذا دادن به لاک پشت:اگر به لاک پشت غذا بدهید، روابط صمیمانه ای را با یک حامی خوب و یک شخص عاقل در زندگی خود، تقویت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب لاکپشت

تعبیر خواب لاکپشت

تعبیر خواب لاک پشت از نظر بزرگان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای لاک پشت عبارت‌اند از:
  1. مردی عالم
  2. مردی زاهد و پرهیزکار
  3. مردی صنعت‌گر
 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:
علاوه بر نشان دادن صبر و بردباری از طرف لاک پشت، ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیرتان قرار بگیردکه همین دعوت را بکند و شما را پند داده و راهنمایی کند.
ابراهیم کرمانی:
 تعبیر خواب لاک‌پشت، مردی عالم و دانشمند است که مردم از ارتباط و مصاحبت با او سود و منفعت به دست می‌آورند.
ابن سیرین می‌گوید:
 اگر در خواب دیدی لاک‌پشت داری یا اینکه به خانه تو آمده است، به این معنی است که بین تو و شخص زاهد و پرهیزکاری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.
هانس كورت مى‌گويد:
مشاهده‌ى لاك‌پشت در خواب، بيانگر موفقيت است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 لاک پشت: شادی‌های پنهان
آنلی بیتون می‌گوید:

۱ـ دیدن لاک پشت در خواب ، نشنه آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .

۲ـ خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد.

تعبیر خواب………………

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا