تعبیر خواب غرق شدن | دین غرق شدن در خواب

پنج‌شنبه 27 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن | دین غرق شدن در خواب

تعبیر خواب غرق شدن چیست؟

تعبیر خواب غرق شدن بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه و دریا

غرق شدن در رودخانه جنبه منفی ندارد مگر اینکه آب رودخانه گل آلود باشد، این خواب نشانه خوشحالی است. اگر خواب ببینید که در دریا غرق شده اید یعنی در هیچ کجا نمی توانید ثبات داشته باشید، اگر در خواب ببینید که در یک استخر غرق شده اید یعنی در مسائل کاری تان دچار مشکلاتی خواهید شد.

تعبیر خواب غرق شدن زیر یخ

غرق شدن زیر یخ درگیری احساسی شما را در اثر یک موقعیت خاص نشان می‌دهد. شاید در یک رابطه‌ی دشوار قرار دارید، که باری روی دوش‌تان است و نمی‌توانید از آن خارج شوید. شاید شریک زندگی‌تان شما را آزار می‌دهد.

تعبیر خواب غرق شدن در گِل

اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی

تعبیر خواب غرق کردن و کشتن

اگر در خواب کسی را غرق کنید یعنی می کوشید تا از شر برخی خاطرات تان خلاص شوید. شما در واقع در حال کشتن احساسات خودتان هستید. اگر شخص آشنایی را در خواب غرق می کنید باید به احساس تان درمورد آن شخص فکر کنید، چه چیزی در او وجود دارد که آزارتان می دهد؟ این احساس دلتنگی است، کینه است یا عصبانیت؟ مشکل را حل کنید.

تعبیر خواب غرق شدن در قایق

غرق شدن در یک قایق می‌تواند به این معنا باشد که شما قادر به رویارویی با حقیقت نیستید. شاید نمی‌دانید چه‌طور باید با احساسات منفی کنار بیایید. این رویا نشانه‌ای است از این‌که زندگی‌تان در جهت نادرستی حرکت می‌کند و باید به سرعت کاری برای متوقف کردن اشتباه انجام بدهید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در باتلاق

این خواب نیکو نخواهد بود. غرق شدن در یک باتلاق می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک اتفاق بد باشد که به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد. ممکن است دچار مشکل مالی شوید، یا شاید یکی از عزیزان‌تان را از دست بدهید.

تعبیر خواب غرق شدن فرزند

اگر خواب دیدی که بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.

دیدن غرق شدن در خواب

دیدن غرق شدن در خواب

تعبیر خواب آدم هایی که غرق شده اند

دیدن خواب آدم‌هایی که غرق شده‌اند، نشانه‌ای است از چیزهای بدی که به زودی برای‌تان اتفاق می‌افتد. شاید به زودی چیزی را تجربه کنید که شادی را از شما خواهد گرفت. این خواب در واقع بدشانسی و غم را در آینده‌ی نزدیک نشان می‌دهد.

تعبیر خواب غرق شدن و مردن

این خواب بیانگر ناتوانی های ما می باشد، وقتی نمی توانیم در مقابل مشکلات فعلی زندگی مان مقاومت کنیم ممکن است در خواب خود را در حال غرق شدن ببینیم و به زیر آب کشیده شویم. همچنین اگر برای برآورده کردن توقعات و خواسته های دیگران خودمان را آزار دهیم بازهم ممکن است این خواب را ببینیم. اگر در خواب کسی شما را غرق کرد یعنی برخی افراد اگر بتوانند و موقعیتی پیدا کنند به شما آسیب می زنند.

تعبیر خواب غرق شدن کشتی

اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب غرق شدن در وان حمام

این‌که در خواب ببینید در وان حمام غرق شده‌اید، هم عمق احساسات شما را نشان می‌دهد و هم نیازی که به کشف آن‌ها دارید.

تعبیر خواب نجات دادن از غرق شدن

اگر کسی در خواب شما غرق شود یعنی عادت های بدی دارید که باید از آنها دوری کنید، اگر در خواب کسی را از غرق شدن نجات دهید یعنی با کمک دیگران می توانید به جنبه های منفی رفتارتان غلبه کنید، غرق شدن یک فرد در خواب می تواند نمادی از تولد دوباره باشد.

تعبیر خواب غرق شدن در استخر

غرق شدن در استخر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی موانعی در مسیر کار فعلی‌تان باشد که قادر به غلبه بر آن‌ها نیستید. تنها از طریق صبر و تلاش است که می‌توانید این موقعیت را با موفقیت پشت سر بگذارید.

تعبیر خواب غرق شدن به روایت بزرگان

تعبیر خواب غرق شدن به روایت بزرگان

تعبیر خواب غرق شدن به روایت بزرگان

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

مطیعی تهرانی: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود

 

تعبیر خواب غرق شدن از امام صادق

حضرت امام جعفر صادق درباره تعبیر عرق شدگی فرماید:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

 1. مال بسیار.
 2. بخت واقبال درکارها.
 3. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
 4. منفعت.

تعبیرخواب غرق شدن از جابرمغربی 

 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

تعبیر خواب غرق شدن از نظر لوک اویتنهاو

 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

تعبیر خواب غرق شدن از آنلی بیتون 

 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.
 • اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

تعبیر خواب غرق شدن از محمد بن سیرین

محمد بن سیرین: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

 

تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب زردآلو | دیدن زردآلو در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب پول

17 تعبیر خواب پول

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا