تعبیر خواب عقاب/دیدن عقاب در خواب نشانه چیست

سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب حمله عقاب:اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.
تعبیر خواب کشتن عقاب:اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.
تعبیر خواب عقاب در حال پرواز: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.
تعبیر خواب جوجه عقاب: دیدن جوجه‌های عقاب در آشیانه، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخن‌های عاقلانه دوستان خود است.
تعبیر خواب عقاب مرده:تعبیر خواب عقاب مرده نشان از اتفاقی بزرگ در زندگی شماست که باعث ورشکستگی شما خواهد شد.
تعبیر دیدن عقاب قهوه ای در خواب:تعبیر دیدن عقاب قهوه ای اشاره به فرصت های طلایی و نابی دارد که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت.
تعبیر خواب دیدن عقاب غول پیکر:تعبیر دیدن عقاب غول پیکر در خواب ، حاکی از محافظت در برابر آسیب های اجتماعی است و به شما میگوید کسی در زندگی شماست که به شدت هوای شمارا دارد.
تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
عقاب در خواب دو وجه است.
  1. پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار
  2. عالم بی دیانت و حیلتی بود
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی عقاب تو را با منقار یا چنگالش زده است، یـعـنـی پادشاه تو را دچار بلا و گرفتاری کرده و باعث رنج و زحمت تو می‌شود و مال و اموالت را تصاحب خواهد کرد، تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عقاب با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
حضرت دانیال گوید: 
  • عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.
  • اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی عقاب در کوچه نشسته است (فرود آمد)، یـعـنـی پادشاه در آن کوچه خواهد آمد، و اگر مردم آن کوچه عقاب را کشتند، یـعـنـی پادشاه از سلطنت بر کنار شده یا به هلاکت می‌رسد.

تعبیر خواب ………..

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر/دیدن کبوتر در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب روسری/دیدن چارقد در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا