تعبیر خواب ظرف مسی_دیدن ظرف مسی در خواب نشانه چیست

شنبه 25 آذر 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب ظرف مسی

تعبیر خواب ظرف مسی

تعبیر خواب ظرف مسی می تواند بسته به شرایط مختلف خواب متفاوت باشد. به طور کلی، دیدن ظرف مسی در خواب نشانه ای از سود و منفعت، ثروت و فراوانی، و خدمتکاری وفادار است. همچنین می تواند نشان دهنده خلاقیت و هنر باشد.

دیدن ظرف مسی در خواب نشانه ای از سود و منفعت است. شما ممکن است در حال حاضر در زندگی خود دوره ای از موفقیت و ثروت را تجربه کنید.

5100xcpt7 34

تعبیر خواب

تعبیر خواب مس سرخ

مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شود

تعبیر خواب  مس زرد

مس اگر در خواب زرد باشد بيماري و رنجوري و ابتلا و گرفتاري است.

 

تعبیر خواب خرید ظرف مسی

خرید ظرف مسی در خواب نشانه ای از افزایش ثروت و فراوانی است. شما ممکن است در حال حاضر در حال کسب مال و ثروت باشید.

 

تعبیر خواب فروش ظرف مسی

فروش ظرف مسی در خواب نشانه ای از از دست دادن ثروت یا فرصت است. شما ممکن است در حال حاضر با مشکلات مالی یا از دست دادن فرصتی مواجه باشید.

 

تعبیر خواب خوردن یا آشامیدن از ظرف مسی

خوردن یا آشامیدن از ظرف مسی در خواب نشانه ای از سلامتی و خوشبختی است. شما ممکن است در حال حاضر در زندگی خود دوره ای از سلامتی و سعادت را تجربه کنید.

 

تعبیر خواب شستن ظرف مسی

شستن ظرف مسی در خواب نشانه ای از پاکسازی و تصفیه است. شما ممکن است در حال حاضر در حال پاکسازی زندگی خود از شر چیزهای منفی باشید.

 

تعبیر خواب ظرف مسی کهنه یا شکسته

دیدن ظرف مسی کهنه یا شکسته در خواب نشانه ای از از دست دادن یا ناامیدی است. شما ممکن است در حال حاضر با مشکلاتی در زندگی خود روبرو باشید.

5100xcpt7 33

دیدن مس در خواب از دید بزرگان

یوسف نبی علیه السلام در باره دیدن مس در خواب می گوید:

اگر در خواب ببینید که ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است، این نشان دهنده بیماری و رنجوری است.

 • دیدن آهن و مس و روی در خواب تعلق به منفعت دنیا دارد.
 • دیدن مس در خواب می تواند نشانه ی طول عمر و پایداری مال و اموال باشد.
 • دیدن مس در خواب می تواند نشانه ی مراقب بودن از شرکای کار و دوستان باشد.
 • دیدن مس در خواب می تواند نشانه ی فشار از طرف مقامات بالا باشد.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مس میگوید:

 • دین مس در خواب ، علامت فشار از طرف مقامات بالا است.
 • اگر مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید، نشانه حل شدن یک مشکل دشوار است.
 • اگر ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق، نشانه به دست آوردن مالی است که هم زیاد است و هم ممتاز.
 • اگر ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است، نشانه بیماری و رنجوری است.
 • اگر مس را می خرید، نشانه موفقیت بهتر است.
 • اگر مس را می فروشید، نشانه فریب خوردن است.
 • اگر با مس کار می کنید، نشانه مشکلات فراوان است.

تعبیر خواب مس به روایت ابراهیم کرمانی:

مس در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است. اگر خواب بیند که مس می گداخت و صافی می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود، و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.

تعبیر خواب مس به روایت حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی پای تو مسی می‌باشد، یعنی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی، و پایدار می‌ماند.

دیدن مس در خواب می تواند نشانه ی فشار از طرف مقامات بالا باشد.

تعبیر خواب مس به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • خواب مس : بسیار مراقب شرکای کارتان باشید
 • شما یک شیء مسی دارید : یک دوست باعث عذاب شما می شود .
 • مس می خرید : موفقیت بهتری نصیبتان می شود
 • مس می فروشید : فریب خواهید خورد
 • با مس کار می کنید : مشکلات فراوان پدیدار میشود .
 • اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.
تعبیر خواب خوکچه هندی

تعبیر خواب خوکچه هندی

تعبیر خواب تنباکو

11 تعبیر خواب تنباکو/دیدن تنباکو در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا