تعبیر خواب طناب |دیدن طناب در خواب چیست؟

چهارشنبه 12 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر دیدن طناب در خواب چیست؟

تعبیر خواب طناب |دیدن طناب در خواب چیست؟

تعبیر خواب طناب چیست؟

تعبیر خواب طناب کاری است که مي کنيد، رشته اي است که در دست داريد و پيوندي است که شما را به ديگر افراد جامعه ارتباط مي دهد. اگر در خواب ببينيد که مثلا به خواهش همسرتان طنابي در حياط خانه مي بنديد که رخت هاي شسته را روي آن بگسترانند بين شما و همسرتان و ساير افراد خانواده پيوندي استوار مي شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولاني.

البته اين طول و استحکام نسبي است نه ميزاني که با وجب اندازه گيري شود. اگر ديديد طنابي هست و شما را به آن آويخته اند و از زمين پاي شما بلند مي شود شان و مقام و مرتبه شما بالا مي رود و ارتقا مي يابيد ، محبوب مي شويد. غالبا کساني که طناب در خواب مي بينند در همين دو زمينه است.

يا گستردن لباس يا دار زدن که اغلب متوحش مي گردند ولي دار زدن جاي تشويش ندارد. حال اگر در همان حال ديديد که طناب دار پاره شد و شما افتاديد و سقوط کرديد خوب نيست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعي. مسئله مرگ با دار در اين نوع خواب ها مطرح نمي شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار مي گيرد چه روح ما براي نشان دادن فراز و فرود وسيله اي مي جويد و دار را برمي گزيند.

اگر از طناب پايين بياييد باز تنزل شان است. اگر ببينيد که دست هاي شما را با طناب بسته اند کاري پيش مي آيد که نمي توانيد انجام دهيد و در واقع وا مي مانيد و اگر طناب به پاي شما بسته بود به جايي بايد برويد که نمي توانيد.

اگر ديديد طنابي به گردن شما بسته اند و سر طرف ديگر طناب افتاده به زمين يا ديده نمي شود ديني به گردن شما هست که ادا نکرده ايد. اگر ديديد طناب بلندي هست و شما آن را گسيخته و پاره کرديد عهد شکني مي کنيد و اگر طناب متعلق به کسي باشد رابطه خود را با او مي بريد و قطع مي نماييد. اگر ديديد طناب مي بافيد پيمان مي بنديد يا نذر مي کنيد.

طناب یا ریسمان وسیله‌ای است باعث اتصال اجزا به یکدیگر می‌شود. این رؤیا می‌تواند نشانه ای از پیوند افراد با یکدیگر و با جامعه خود باشد. هر چند که بیشتر رویاهایی که در مورد طناب دیده مس‌شود مربوط به طناب رخت و طناب دار است.
تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب بلند

دیدن طناب بلند و پاره شدن آن از نظر منوچهر مطیعی عهد شکنی می باشد و اگر این طناب به کسی تعلق داشته باشد رابطه خود را با او تمام می کنید.

تعبیر خواب بالا رفتن از طناب

اگر فردی در خواب از طناب گرفته و بالا برود به این معنا است که بر رقبا به زودی پیروز خواهد شد که لوک اویتنهاو در مورد تفسیر این خواب می گوید : دیدن این خواب به پیراهه رفتن می باشد.

تعبیر خواب چرخاندن طناب

اگر در خواب دیدید که طناب را می چرخاندید تعبیرش این است که از سفر طولانی برخواهید گشت و اوقات خوشی را خواهید داشت.

تعبیر خواب باز شدن گره طناب

باز شدن طناب در خواب به این معنا است که به آرزو و حاجات خود می رسید و توانایی انجام هر کاری را خواهی داشت.

تعبیر خواب خرید طناب

اگر در خواب طنابی را خریدید به این معنا است که مایل هستید به زودی ازدواج کرده و به زندگی تان تغییرات خوبی دهید.

تعبیر خواب طناب شلاقی

تعبیر دیدن طناب شلاقی در خواب این است که می خواهید با زور و فریب به خواسته هایتان برسید و این موضوع باعث می شود که شخصیت منفوری پیدا کنید.

تعبیر خواب گره زدن طناب

اگردر خواب دیدید که طناب به هم گره خورد یا آن را به هم گره زدید تعبیرش این است که عزم و قاطعیت شما برای پیمودن راه های سخت، زیاد است.به گفته برخی معبران این خواب نشانه گره در زندگی و وجود مشکل است.

تعبیر خواب طناب بازی

اگر در خواب طناب بازی می کردید تعبیرش این است که به خاطر انجام تمام کارهای مفیدتان به زودی پاداش می گیرید.

تعبیر خواب پرده خواب چیست

تعبیر خواب فروش طناب

تعبیر فروش طناب در خواب به ملاقات دوست یا پیدا کردن همسرتان اشاره دارد.

احتمالا به دنبال شخصی مناسب برای ازدواج هستید.

تعبیر خواب طناب بستن به کمر

اگر شخصی در خواب ببینید که طناب به کمر خود میبندد به این معناست به منظور انجام کار بزرگی عزم خود را جرم کرده اما اگر تمایلی به بستن طناب به کمرش نداشته باشد به این نشانه است که به زودی طلاق خواهید گرفت.

تعبیر خواب راه رفتن روی طناب

اگر در خواب روی طناب راه می رفتید به این معنا است که برایتان اتفاق عجیبی می افتد که باعث شگفت انگیزی شما خواهد شد.

تعبیر خواب پاره شدن طناب

اگر در عالم رویا دیدید که طناب را پاره کردید تعبیرش این است که شما در ادامه راه دلسرد می شوید و دیگر توان و انگیزه ای برای رسیدن به مقصد ندارید.

تعبیر خواب آویخته شدن از طناب در خواب

 • اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته اند و از زمین پای شما بلند می شود شان و مقام و مرتبه شمابالا می رود و ارتقا می یابید ، محبوب می شوید.
 • غالبا کسانی که طناب در خواب می بینند در همین دو زمینه است.
 • یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد.
 • حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعی.
 • مسئله مرگ با دار در این نوع خواب ها مطرح نمی شود.بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید و دار را برمی گزیند.
تعبیر خواب طناب از نگاه بزرگان

تعبیر خواب طناب از نگاه بزرگان

 

تعبیر خواب طناب از نگاه بزرگان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • طناب در خواب کاری است که می‌کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می‌دهد.
 • اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته‌اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی‌شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده‌اید.
 • اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می‌کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می‌برید و قطع می‌نمایید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: طناب: تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است، خطر
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن طناب در خواب، نشانه آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی‌هایی خواهد کرد

تعبیر خواب بستن با طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که دست‌های شما را با طناب بسته‌اند کاری پیش می‌آید که نمی‌توانید انجام دهید و در واقع وا می‌مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی‌توانید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته‌اند، نشانه آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد.

تعبیر خواب بستن دستها با طناب

کتاب سرزمین رویاها:
 • شما را با طناب بسته‌اند: موانع بسیار بر سر راهتان پدیدار می‌شود.
 • دیگران را با طناب بسته‌اند: دردسرها شما را کلافه خواهند کرد.
 • اشخاصی شما را با طناب می‌بندند: دریک دام می افتید.
 • شما دیگران را با طناب می‌بندید: پریشانی و ضرر مالی.
دیدن خواب طناب

دیدن خواب طناب

تعبیر خواب گره زدن طناب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید طناب می‌بافید پیمان می‌بندید یا نذر می‌کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: گره زدن طناب: شما به کسی آزار خواهید رساند
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: گره یک طناب را باز می‌کنید: یک راز فاش خواهد شد.

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن از طناب

لوک اویتنهاو می‌گوید: بالا رفتن از یک طناب: به بیراهه می‌روید
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از طنابی بالا می‌روید، نشانه آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می‌برید.
 • اگر خواب ببینید از طنابی پایین می‌آیید، نشانه آن است که در امیدبخش‌ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب راه رفتن روی طناب

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می‌روید، نشانه ان است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می‌روند، نشانه آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید با بچه‌ها از روی طناب می‌پرید، نشانه آن است که با خودخواهی فکر می‌کنید وظایف بچه‌ها مطابق وظایفی است که بزرگ‌ترها دارند.
 • اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می‌گیرید، نشانه آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می‌شوید.

 

تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت | دیدن ساعت در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا | دریا در خواب شما چه تعبیری دارد

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا