تعبیر خواب طاووس/دیدن طاووس در خواب نشانه جیست

پنج شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

امام جعفر صادق درباره دیدن طاووس در خواب می گوید :

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم.

دوم: بزرگی مالدار.

 

محمدبن سیرین درباره دیدن طاووس در خواب می گوید : 

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

 

حضرت دانیال درباره دیدن طاووس در خواب می گوید : 

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر ببیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر ببیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

 

جابرمغربی درباره دیدن طاووس در خواب می گوید : 

اگر ببیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

تعابیر دیگر:

تعبیر خواب طاووس نشانه خوبی است زیرا نماد طول عمر و عشق و موفقیت در زندگی می باشد.

 

تعبیر خواب طاووس نر ، نشانه آنست که از پادشاه عجم به دست خواهد آورد

 

 تعبیر خواب طاووس ماده ، نشانه آنست که صاحب زن و فرزند و مال شود

 

تعبیر خواب گوشت طاووس می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری. اگر خواب ببینی طاووس صدا و فریاد می‌کند، خبری از «پادشاه» عجمی به گوش تو می‌رسد.

 

تعبیرشنیدن صداى طاووس بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید

 

تعبیر خواب حمله طاووس به این معنی است که شما به دلیل موفقیت بیش از حد مغرور شده اید.احتمالا به همین دلیل دشمنانی پیدا کرده اید که ممکن است شما را شکست دهند.

 

تعبیر دیدن چندین طاووس با هم در خواب به طور همزمان نشانه‌ی موجی از خوش اقبالی است که در عالم بیداری به سراغ‌تان می‌آید.

 

تعبیر خواب تخم طاووس مهارت های بالقوه ای در وجود شماست که هنوز شکوفا نشده است.

 

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

 

تعبیر خواب طاووس با رنگ های مختلف در خواب:

 

تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب این است که از غرور و تکبر خود آگاه هستید و فکر می کنید چگونه از آن در برخورد با دیگران استفاده کنید.

 

تعبیر خواب طاووس سیاه

تعبیر دیدن طاووس سیاه بیانگر این است که یک عده حسود ، شایعاتی را در مورد شما پخش کرده اند تا شما را بدنام کنند. باید مراقب باشید.

 

تعبیر خواب طاووس بنفش

طاووس بنفش در خواب ثروت بسیار زیاد است و نشانه خوبی خواهد بود.

 

تعبیر خواب طاووس صورتی

تعبیر طاووس صورتی در خواب نشان دهنده اعتماد به نفس شما در زندگی است.

همراه ما باشید………

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ/دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد/دیدن جغد در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا