تعبیرخواب شیر وحشی/دیدن شیر وحشی در خواب نشانه چیست

شنبه 29 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر

شیر در میان حیوانات به بعضی خصایل خوب معروف است. اگر کسی در خواب شیر قوی الجثه ای را دید که نسبت به او حالت حشم وحمله ندارد، از شخص بزرگی سود می برد. اما اگر شیر به او حمله کرد و او با شیر در آویخت، با مرد بزرگی خصومت پیدا می کند. اگر بر شیر غلبه کرد، در نبرد با دشمن فاتح خواهد بود.

*تعبیر خواب شیر نر:اگر مردی خواب شیر نر ببیند بدان معناست که از طرف زن‌ها مورد تحسین و تمجید قرار می‌گیرد.

 

*تعبیر خواب دنبال کردن شیر نر:اگر خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال می‌کند به منزله وقوع حوادث ناگوار در زندگی شماست.

 

*تعبیر خواب کشتن شیر:کشتن شیر نر در خواب نیز به منزله موفقیت در کار و زندگی و بدست آوردن استقلال مالی شماست.

 

*تعبیر خواب غذا خوردن با شیر:اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.

 

*تعبیر خواب دوشیدن شیر ماده:اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببینددایه پسر پادشاه می‌شود.

 

*تعبیرخواب خوردن گوشت شیر: اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.

*تعبیر خواب نشستن شیر بر پشت شخص:اگر کسی در خواب ببیند که شیر را روی پشتش قرار داده است نشانه آنست که بر دشمن پیروز میشود.

 

*تعبیر خواب جنگیدن با شیر:اگر کسی در خواب ببیند که در حال جنگیدن با شیر است و شیر او را پاره کرد نشانه آنست که او از دشمن آسیب میبیند .

 

*تعبیر خواب گاز گرفتن شیر:اگر در خواب ببینی شیر تو را گاز گرفته است، نشانه آنست که دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند .

 

 

تعبیر خواب شير وحشي از نظر بزرگان:

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن شير در خواب برسه وجه بود.
اول: پادشاه.
دوم: مردي دلير.
سوم: دشمن قوي.

حضرت دانيال گويد

تعبیر خواب شير وحشي اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم.
  • شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.
  • شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 تعبیر خواب شیر، «پادشاه» است.
جابر مغربی نیز می‌گوید:
 تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه است.
تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو /دیدن آهو در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو/دیدن قو در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا