تعبیر خواب شکار کردن/دیدن شکار کردن در خواب نشانه چیست

چهارشنبه 23 مهر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب شکار کردن

تعبیر خواب شکار از نظر معبران

تعبیر خواب شکار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

 

تعبیر خواب شکار به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

 

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شکار مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

۲ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطيف

دوم: دادن بوسه

سوم: منفعت

چهارم: فرزند

پنجم: مال.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن صید کردن روزی حلال بود

 

تعبیر خواب…….

عقرب در خواب

تعبير خواب عقرب/دیدن عقرب در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه/دیدن پروانه در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا