تعبیر خواب شکار کردن/دیدن شکار کردن در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب شکار کردن

تعبیر خواب شکار از نظر معبران

تعبیر خواب شکار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.

 

تعبیر خواب شکار به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.

 

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شکار مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

۲ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطيف

دوم: دادن بوسه

سوم: منفعت

چهارم: فرزند

پنجم: مال.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن صید کردن روزی حلال بود

 

تعبیر خواب…….

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون /دیدن بوقلمون در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر/دیدن ببر در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا