تعبیر خواب شتر /دیدن شتر در خواب نشانه چیست

دوشنبه 23 فروردین 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر:

به طور کلی ، یک خواب شتر معمولاً به نوعی سود مالی فوق العاده ای را نشان می دهد. فراوانی جدید شما می تواند به صورت وراثت ، برنده شدن در قرعه کشی یا حتی فروش خانه باشد

تعبیر خواب شتر درخواب

*اگر بیند شتر ماده کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد.

*اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد.

*اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد.

*اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود.

*اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد

*اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد.

*اگر ببیند که شتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند.

*اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت.

*اگر ببیند که شتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

*اگر ببینید تماشای نزاع و درگیری دو شتر نشان از آن دارد که بین دو پادشاه یا مرد بزرگ جنگ در خواهد گرفت

*اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد

*اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.

* اگر در خواب ببینید شتر سفید  نشانگر روح صادق شما است

*اگر در خواب ببینید شیر شتر میخورید ، نشانه گستردگی و فراخی می‌باشد.

* اگر در خواب ببینید شتری زایمان می‌کند نشانگر سالی پر بار و پر از صبر و شکیبایی است که بر گرفته از مدت زمانی است که زایمان شتر طول می‌کشد.

* اگر در خواب ببینیدپشم شتر، مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر از نظر بزرگان

 • به روایت امام صادق دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد مؤمن
 4. سیل
 5. فتنه و آشوب
 6. آبادانی
 7. نصیب شدن زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال
تعبیر خواب شلیل | دیدن شلیل در خواب نشانه چیست

خواب قربانی کردن شتر

ابن سیرین می‌ گوید : خواب قربانی کردن شتر نشانه آنست که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، نشانه آنست که مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود،

جابر مغربی نیز می‌ گوید : اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، نشانه آنست که در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.

 

دیدن گله شتر در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.

همراه ما باشید……………..

 

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

تعبیر خواب مو / تعبیرخواب ریزش مو

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا