تعبیر خواب سگ | تعبیر دیدن سگ در خواب

دوشنبه 3 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ چیست؟

تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد. دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.

همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.

خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد. از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب توله سگ

جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

 

تعبیر خواب سگ ماده

سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

 

تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

 

تعبیر خواب سگ سیاه

افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

تعبیر خواب سگ شکاری

اسماعیل بن اشعث گوید : سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب حمله سگ

یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

 

تعبیر خواب سگ قلاده به گردن

غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

 

تعبیر خواب سگ بیمار

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

تعبیر خواب سگ کوچک

سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

 

تعبیر خواب سگ بزرگ

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

تعبیر خواب سگ کوچک و زینتی

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک است.

ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

تعبیر خواب مثل سگ شدن

ابراهیم کرمانی هم می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.

اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

 

تعبیر خواب آمیزش با سگ

اگر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند. و اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

تعبیر خواب سگ آشنا

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب سگ غریبه

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

 

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب سگ از دید بزرگان

تعبیر خواب سگ از امام جعفر صادق

دیدن سگ در خواب بر چهاروجه است؛
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

 

تعبیر خواب سگ از کارل گوستاو یونگ

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب شما، شما را قادر می‌سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد.

 

تعبیر خواب سگ از محمدبن سیرین

 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
 • اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
 • اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
 • اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
 • اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.
 • اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.
 • اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ از اسماعیل بن اشعث

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

 

برچسب‌ها:
تعبیر خواب برف و برف بازی در خواب چیست

تعبیر خواب برف | برف بازی در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب طلا چیست

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا