تعبیر خواب سگ/11تعبیر خواب سگ

یکشنبه 1 فروردین 1400 تعبیر خواب

تعبیر خواب  :

دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.

همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.

خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد

از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.

همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

 

11تعبیر سگ در خواب

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

1-تعبیر خواب توله سگ :

جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

 

2-تعبیر خواب سگ ماده:

سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

 

3-تعبیر خواب  صدای سگ:

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

 

4-تعبیر خواب سگ سیاه :

افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

 

5-تعبیر خواب حمله سگ :

یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

 

6-تعبیر خواب سگ قلاده به گردن :

غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

 

 7-تعبیر خواب سگ بیمار:

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

8-تعبیر خواب  سگ کوچک:

سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

 

9-تعبیر خواب سگ بزرگ:

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

 

10-تعبیر خواب مثل سگ شدن

ابراهیم کرمانی هم می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.

اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

 

11-تعبیر خواب آمیزش با سگ

گر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند. و اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

 

تعبیر خواب سگ - معنی دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب از دید بزرگان

حضرت امام جعفر صادق :

دیدن سگ در خواب بر چهاروجه است؛
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

 

کارل گوستاو یونگ:

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب شما، شما را قادر می‌سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد.

 

محمدبن سیرین گوید:

  • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
  • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
  • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

 

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار درخواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گل میخک

تعبیر خواب گل میخک / 13نماد خواب میخک

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi