6 تعبیر خواب سوسن چیست؟

دوشنبه 18 مهر 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب سوسن

تعبیر خواب سوسن چیست؟

تعبیر خواب سوسن نمادی از صلح، معنویت، ایمان، صلح، پاکی، شادی و سعادت است. این خواب همچنین می تواند نماد عزاداری باشد.

تعبیر خواب سوسن

تعبیر خواب سوسن

1-تعبیر خواب بوی سوسن چیست؟

تعبیر خواب سوسن رویای بوی سوسن بیانگر معنویت است.

 

2-تعبیر خواب سوسن دادن چیست؟

تعبیر خواب سوسن که در آن نیلوفرها را هدیه می دهید بیانگر خلوص احساسات شما نسبت به کسی است.

 

3-تعبیر خواب سوسن سفید چیست؟

تعبیر خواب سوسن یک سوسن سفید نماد خلوص یا یک شغل خوب در موقعیت قدرت است.

 

4-تعبیر خواب سوسن قرمز چیست؟

تعبیر خواب سوسن قرمز نشان دهنده اشتیاق سرکوب شده است.

 

5-تعبیر خواب سوسن پژمرده چیست؟

تعبیر خواب سوسن نیلوفرهای در حال مرگ نشان دهنده سوء استفاده از قدرت است.

 

تعبیر خواب سوسن

تعبیر خواب سوسن

6-تعبیر خواب سوسن از نظر بزرگان

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر خواب سوسن بیند بر درخت، به وقت خود، دلیل کند که چیزی به وی رسد، یا او را فرزندی آید. چون سوسن از درخت جدا بیند، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. اگر زنی بیند که سوسن از درخت بکند و به شوهر داد، مرد او را طلاق دهد. اگر بیند به غلام داد، غلامش بگریزد

 

تعبیر خواب به روایت کرمانی

تعبیر خواب سوسن اگر بیند که کسی دسته سوسن بدو داد، دلیل که در میان ایشان گفتگو افتد. جابر مغربی گوید: درخت سوسن درخواب ، دلیل بر کنیزک بدکردار بدخوی کند.

 

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر خواب سوسن درخت سوسن درخواب، دليل بر كنيزك بدكردار بدخوي كند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد

سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست.

اگر نهال سوسن را در خانه خود بکارید ، زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت.

اگر نهال دارای گل بود؛گل های این نهال در واقع به معنای شریک شدن شما در غم های آن زن است.

تعبیر خواب رنگین کمان

8تعبیر خواب رنگین کمان چیست؟

تعبیر خواب گوزن شمالی

تعبیر خواب گوزن شمالی؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا