12تعبیر خواب سمور چیست؟

یکشنبه 8 آبان 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور چیست؟

تعبیر خواب سمور نماد تحول عاطفی است. یا این رویا نماد کنجکاوی طبیعی شماست. شما همیشه مجذوب چیزهای غیرعادی، جدید و مرموز هستید. شما تشنه دانش هستید و عاشق یادگیری هستید.

1-تعبیر خواب سمور در اسارت چیست؟

رویای سمور  در اسارت نمادی از کنترل احساسات یا کنجکاوی شماست که در نهایت می تواند برای رفاه شما مضر باشد.

 

2-تعبیر خواب ماهیگیری با سمور  چیست؟

خوابی که در آن با سمور ماهیگیری می کنید به این معنی است که دوستی را ملاقات خواهید کرد که دوستش دارید و به او اعتماد خواهید کرد.

 

3-تعبیر خوابی که با سمور بازی می کنید چیست؟

خوابی که در آن با سمور بازی می کنید به این معنی است که در حرفه خود موفق خواهید شد و پول زیادی خواهید داشت.

 

4-تعبیر خوابی که سمور را نجات می دهید چیست؟

رویایی که در آن سمور را نجات می دهید به این معنی است که عشق واقعی خود را خواهید یافت. رابطه خوبی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

 

5-تعبیر خوابی که در آن با سمور مبارزه می کنید چیست؟

خوابی که در آن با سمور مبارزه می کنید به این معنی است که توسط اطرافیانتان به چالش کشیده می شوید. شما باید بر تمام موانعی که تاکنون با آن روبرو بوده اید غلبه کنید.

 

6-تعبیر خوابی که سمور را شکار می کنید چیست؟

خوابی که در آن سمور را شکار می کنید به این معنی است که باید کسی را ببخشید که به شما صدمه زده است.

 

7-تعبیر خوابی که در آن سمور می گیرید چیست؟

خوابی که در آن سمور  می گیرید به این معنی است که ازدواج خواهید کرد. شما یک خانواده خواهید داشت.

 

8-تعبیر خواب سمور دریایی چیست؟

خوابی که در آن سمور می خورید به این معنی است که هدیه یا پولی دریافت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

9-تعبیر دیدن پوست سمور در خواب

دیدن پوست سمور در خواب به معنای مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است.

10-تعبیر لانه کردن سمور در خانه

اگر خواب ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می دهد.

 

11-تعبیر خوردن گوشت سمور در خواب

اگر خواب ببینی گوشت سمور می‌خوری، یـعـنـی به اندازه گوشتی که خورده‌ای، از مال و اموال مردی ظالم و کافر مصرف می‌کنی

 

12-تعبیر خوردن سمور در خواب از نظر بزرگان

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

سمور در خواب ، مردی است ظالم و کافر و راهزن. اگر بیند با سمور جنگ و نبرد می کرد، دلیل که بامردی چنین او را خصومت افتد. اگر بیند که گوشت سموری میخورد، دلیل که مال مردی کافر و ظالم را بخورد، به قدر آن گوشت که خورده بود.

 

تعبیر خواب به روایت کرمانی

سمور درخواب ، مردی غریب توانگر است و موی و پوست سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است. اگر بیند سمور را بکشت و او را بر زمین افکند، دلیل که مالِ مردی غریب را تلف کن

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پوست سمور در خواب مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است. اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می دهد. اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنید و او همچنان می گریزد نیکو است زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتید که در نتیجه پیروز می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود.

 

فال آنلاین حافظ

تعبیر خواب اختاپوس

7 تعبیر خواب اختاپوس چیست؟

تعبیر خواب فلامینگو

5 تعبیر خواب فلامینگو چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا