تعبیر خواب روسری/دیدن چارقد در خواب نشانه چیست

شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب

تعبیر خواب روسری:

خواب روسری یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم روسری در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب روسری می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب روسری را مطالعه نمایید و متوجه شوید روسری چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب روسری از نظر بزرگان:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

روسری و چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد. مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است.

 امام صادق علیه السلام میگوید:

تعبیر دیدن روسری بر سر دلیل بر ۴ چیز است:

ـزن

– کنیزک

– خادم

– سود بردن از زنان

کرمانی میگوید:

روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند.
روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است.
روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است.
روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است.
روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است.
روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است.
روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است.
روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ ، ضرر و زیان مالی است.

معبرین غربی:

دیدن روسری یا شال در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.

روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.

اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.

اگر شما در خواب شال به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

آنلی بیتون:

تعبیر خواب روسری گرانبها شهرت و موفقیت در آینده است

تعبیر خواب دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب……………

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب/دیدن عقاب در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر /دیدن شتر در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا