تعبیر خواب درخت نخل و خرما در خواب نشانه چیست

شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب درخت نخل

معنی دیدن درخت نخل  و خرما در خواب:

تعبیر خواب درخت نخل:

گر ببینید در خانه خودتان یک درخت نخل دارید، همسر خوبی خواهید داشت که از او فرزندان خوبی عایدتان می شود.

*دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن , نخل در خواب، نشان از عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دارد.

 *نخل سرسبزدر خواب نشان از مال و عمر طولانی دارد . باید بدانید به طور کلی, دیدن نخل در خواب تعبیر خوبی دارد و نشانه امید برای انسان است .

*نخل پژمرده و بي ثمر در خواب را بايد نشانه روزهاي سخت و ناگوار بدانيد که انشاء الله پيش نخواهد آمد.

*درخت نخل خشكيده، در خواب، بيانگر وقوع حوادث غيرمنتظره است

**تعبیر خواب درخت نخل  از نظر بزرگان**

آنلي بيتون مى‏گويد:

ـاگر در خواب درخت نخل ببينيد، به اين معنا است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.

ـاگر دختري در خواب دید از خياباني مي گذرد كه دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است كه همسري وفادار و لبريزو عاشق  خواهد داشت .

ـ اگر خواب ببيند نخلهاي دو طرف خيابان خشكيده اند ، نشانة آن است كه اتفاق غم انگيزي ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .

 فرمایش حضرت دانیال (ع):

ـتعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.

 ابن سیرین:

ـاگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.

ـاگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد.

ـاگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی .

ـاگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما

معنی دیدن درخت نخل  و خرما در خواب:

**تعبیر خواب خرما در خواب**

ـ اگر در خواب دیدید که خرما می خورید، به شما شادی و خوشحالی می رسد

ـ  اگر ببینید که به کسی خرما می دهید، به او سود می رسانید.

ـ  اگر دیدید که خرما خیرات می کنید، سود بسیار زیادی به شما می رسد که از آن به دیگران نیز انفاق می کنید.

ـ اگر دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید، سود بی دغدغه می برید.

**تعبیر خواب خرما   از نظر بزرگان**

امام صادق (ع) می فرماید:

دیدن خرما، مال حلال است. دیدن بسر(غوره خرما) در خواب، دلیل دین پاک و مال حلال است و دیدن خرمای تازه، دلیل روشنایی چشم و فرزند نیکوست

محمد ابن سیرین می گوید:

خرما درخواب، مال و خواسته است. اگر ببیند خرما می خورد، دلیل که اگر از اهل علم است

 

تعبیر خواب/ دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مو

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا