9 تعبیر خواب خرگوش/دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست

جمعه 17 بهمن 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

آیا اخیراً خواب خرگوش دیده اید و به دنبال معنای رویای خود هستید؟ شما در جای مناسب هستید! خرگوش حیوانی است که در بسیاری از افراد ترحم و احساسات مثبت بسیاری ایجاد می کند. علاوه بر این ، این یکی از رایج ترین نمادهایی است که در رویاهای بسیاری از مردم ظاهر می شود.

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند.

در ادامه با ما همرا تعبیر خواب مجله دایان باشید…….

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

۱-تعبیر خواب  دویدن یک خرگوش

دیدن دویدن خرگوش در خواب به معنای فرصت های جدید ، عمدتا فرصت های شغلی است. هرچه تعداد خرگوش ها بیشتر باشد ، فرصت های بیشتری نیز وجود دارد جمله ای وجود دارد که می گوید یک خرگوش در حال دویدن یک فرصت است و اگر آن را از گوش او بگیرید ، موفق خواهید شد. اگر خرگوش فرار کند ، فرصت را از دست خواهید داد.

۲-تعبیر خواب پوست خرگوش

اگر در خواب بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

۳-تعبیر خواب بچه خرگوش

اگر در خواب بیند که بچه خرگوش داشتید، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

محمدبن سیرین می گوید : اگر ببینی بچه خرگوش داری یعنی به حال و روزی دچار می شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد البته بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند که رنج و اندوه تو به خاطر فرزندانت خواهد بود.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

۴-تعبیر خواب گوشت خرگوش

اگر در خواب گوشت خرگوش می‌خورد، نعمتی بسیار حاصل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی گوشت خرگوش می خوری یعنی از زن ها به تو ارث و میراث می رسد،‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می آوری.

۵-تعبیر خواب خرگوش مرده

اگر در خواب  خرگوش مرده دیدید، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.خواب دیدن یک خرگوش در حال مرگ یا کشتن یک خرگوش چیز خوبی را پیش بینی نمی کند. احساس بدشانسی و ناراحتی خواهید کرد ، همچنین ممکن است نوعی خلا در روابط خود احساس کنید.

۶-تعبیر خواب گرفتن خرگوش

اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید

محمدبن سیرین می گوید : اگر مشاهده کنی که خرگوشی را گرفته ای یا کسی آن را به تو بخشیده است یعنی با زن بدی ازدواج می کنی یا کنیزک بدی به دست می آوری.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

۷-تعبیر خواب خرگوش سفید

اگر در خواب  خرگوش‌های سفید دیدید، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.رویای یک خرگوش سفید به معنای یک اتفاق شادی آور است. این می تواند نامزدی ، عروسی یا بارداری باشد.

۸-تعبیر خواب خرگوش سیاه

اگر در خواب خرگوش سياه دیدید، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است. در خواب یک خرگوش سیاه ببینید ، در موقعیتی غم انگیز مانند شکستگی یا ناامیدی قرار خواهید گرفت. تلاش شما برای موفقیت در کاری ناموفق خواهد بود.

۹-تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

اگر در خواب خرگوش قهوه ای دیدید،  خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

منبع:chi-nese.com

 

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب/10تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب مرغ سیاه

تعبیر خواب مرغ سیاه /6 تعبیر خواب مرغ

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi