تعبیر خواب خرگوش/دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست

شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند.

در ادامه با ما همرا باشید…….

 

****اگر در خواب بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

****اگر در خواب بیند که بچه خرگوش داشتید، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

**** اگر در خواب گوشت خرگوش می‌خورد، نعمتی بسیار حاصل کند.

****اگر در خواب  خرگوش مرده دیدید، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

**** اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید

****اگر در خواب  خرگوش‌های سفید دیدید، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

****اگر در خواب خرگوش سياه دیدید، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.

****اگر در خواب خرگوش قهوه ای دیدید،  خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

گرفتن خرگوش در خواب

محمدبن سیرین می گوید : اگر مشاهده کنی که خرگوشی را گرفته ای یا کسی آن را به تو بخشیده است یعنی با زن بدی ازدواج می کنی یا کنیزک بدی به دست می آوری.

لیلا برایت می گوید : اگر شخصی در خواب ببیند که خرگوشی را گرفته است نشانه ان می باشد که با افراد جدیدی همنشین خواهد شد.

 

تعبیر گوشت خرگوش چیست

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی گوشت خرگوش می خوری یعنی از زن ها به تو ارث و میراث می رسد،‌‌‌‌ و یا اینکه نعمت فراوانی به دست می آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی می گویداگر در خواب خود خوردن گوشت خرگوش را مشاهده کردید نشانه خوبی نیست و علامت خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

محمدبن سیرین می گوید : اگر ببینی آش سماق را با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش می خوری یعنی از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت اندک به دست می آوری.

 

تعبیر خواب بچه خرگوش

محمدبن سیرین می گوید : اگر ببینی بچه خرگوش داری یعنی به حال و روزی دچار می شوی که در آن فقط رنج و اندوه قرار دارد البته بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند که رنج و اندوه تو به خاطر فرزندانت خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر در خواب دیدید که خرگوش در خانه شما بچه کرده یعنی زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند.

 

تعبیر خواب نوزاد /دیدن نوزاد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار/دیدن کفتار در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا