تعبیر خواب خروس چیست؟

یکشنبه 30 مرداد 1401 تعبیر خواب
Capture 34

تعبیر خواب خروس چیست؟

خروس در تعابیر دین اسلام به معنای خبر خوش و نیکو است البته باید توجه  داشت که کشتن خروس یا خروس مرده در خواب چندان مناسب نمی باشد. در تعابیر مختلف دینی آمده است خروس به صورت کلی به معنای خوش یمنی است ، پیامبر اکرم این حیوان را در خواب بسیار پسندیده می دانستند ، هم چنین خروس در اسلام به خاطر حلال گوشت بودن نیز خواب آن را به تعبیر خوب می گیرند.

تعابیر دیدن خروس در خواب از دید افراد مختلف

تعبیر خواب خروس از نظر امام صادق چیست؟

امام صادق فرموده ست که هر کسی در خواب خروس ببیند به معنای پیروزی و خوشبختی او می باشد و به ثروت و مقام می رسد ، به طور کلی خروس نمادی از مرد است.

تعبیر خواب خروس از نظر حضرت یوسف

حضرت یوسف نیز دیدن خروس در خواب را به معنای برکت میداند ، هرچه تعداد این حیوان در خواب بیشتر باشد نعمت بیشتر است. باید بدانید که تعبیر خواب خروس لاری به این معنا می باشد که جنگ و دعوایی بر سر ملک و ارث صورت خواهد گرفت.

تعبیر دیدن خواب خروس در نهج البلاغه چیست؟

دیدن پرندگان در خواب نمادی از رزق و روزی می باشد و برکت در خانه می باشد.

تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب خروس سفید

تعبیر خواب کشتن خروس چیست؟

دیدن کشته شدن خروس توسط بیننده خواب به معنای آن است که بزودی مقام خود را از دست خواهد داد یا دچار ضرر جانی یا مالی میشود ، به طور کلی دیدن کشتن خروس تعبیری خوبی ندارد.

دیدن سر بریده شده ی خروس در خواب

باید بدانید که بعضی از اشخاص برای این که به چشم زخم اعتقاد دارند در ابتدا خرید خانه، ماشین و …خروس خون می کنند که امکان دارد سر بریده در خواب نیز چنین معنایی را بدهد.

دیدن خروس در خانه

دیدن خروس در خانه ، بستگی به زنده بودن یا کشته شدن خروس دارد ، برای مثال خروس زنده در خانه نشانه آمدن برکت در خانه است و هرچقدر این خروس بزرگتر باشد ، برکت بیشتر می باشد. اما خروس مرده یا کشته شده تعابیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب خروس جنگی در خواب چیست؟

خروس جنگی در خواب تعبیر خوبی ندارد  ، و اگر فردی در خواب خروس جنگی ببیند به معنای آن است که با دعوا از خانواده خود جدا میشود. هم چنین خواب جنگ خروس ها وقایع و اتفاقات تلخ و تاسف برانگیر آینده را پیش بینی می کند.

تعبیر خواب خروس سیاه

تعبیر خواب خروس سیاه

دیدن خروس در خواب با رنگ های مختلف

تعبیر خواب خروس سیاه

خروس سیاه نمادی از غم و بیماری می باشد ، این مشکل ممکن است در اینده شام خود فرد یا اطرافیانش بشود ، این رنگ از خروس نشانه دوست بد نیز می تواند باشد.

تعبیر خواب خروس سفید

این رنگ از خروس بسیار خوب است ، اگر فرد بیننده عروسی در پیش داشته باشد ، خروس سفید نشانه بخت خوب و بلند آن زوج است ، رنگ سفید می تواند خبر از فرزند پسر نیز باشد.

تعبیر خواب خروس حنایی

خروس حنایی به معنای خشم و عصبانیت و ایجاد دعوا و نزاع خواهد بود. از دیگر نشانه هایش ثروت و قدرت نیز می تواند باشد.

تعبیر خواب خروس از نظر روانشناسی

فردی که در خواب خروس میبیند فردی مغرور می باشد ، این فرد جنبه های شوخ طبعی نیز در شخصیتش دارد ، از سوی دیگر خروس به معنای موفقیت و شکوفایی نیز می باشد

تعبیر خواب خروس جنگی در خواب چیست؟

تعبیر خواب خروس جنگی در خواب چیست؟

تعابیر دیدن خروس در خواب از نظر بزرگان

  • کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می‌کنید.
  • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.
  • محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
  • لیلا برایت:

اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.

تعبیر خواب حمله خروس

  • ابن سیرین:

اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

  • یونگ:

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.
  • آنلی بیتون:

 دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.

تعبیر خواب خروس وحشی

  • آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.

دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

 

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی چیست؟ / دیدن بینی در خواب و تعابیر آن

Coconut products

تعبیر خواب نارگیل | دیدن نارگیل در خواب نشانه چیست ؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا