تعبیر خواب جوراب زنانه در خواب چیست

یکشنبه 18 شهریور 1397 تعبیر خواب
تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب زنانه

جوراب در خواب‌هاي مـا خدمتی اسـت کـه انجام میدهیم و کاری اسـت کـه می کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم.

 

 

محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی اسـت از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده اسـت، دلیل کـه وی را خادمی اسـت اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل کـه مال نگهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل کـه زکات مال داده بود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینیم کـه جوراب بپا داریم امری اسـت کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند کـه حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چـه در خواب ببینید جوراب خودرا بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خودرا از دست میدهید.

 

تعبیر خواب جوراب رنگی «زرد، سرخ، سیاه»

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل کـه وی را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ اسـت دلیل کـه وی را خادمی شر و بی‌شرم اسـت. اگر بیند جوراب او سیاه اسـت، اگر بیننده مصلح اسـت، نیکو اسـت، اگر مفسد اسـت، بد بود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب مـا رنگی زشت و ناپسند داشت کاری میکنیم کـه مردم پشت سر مـا بد میگویند.

 

تعبیر خواب جوراب چرک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل کـه خادمش رابه فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته اسـت.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

 

تعبیر خواب بوی جوراب

محمدبن سیرین گوید: اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل کـه زکات مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل کـه زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل کـه در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند. اگر بوی ناخوش کند، وی را ملامت و لعنت کنند.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب مـا بوی بد و ناخوش داشت مردم از مـا متنفر و منزجر می شوند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم کـه حتی از زانوی مـا می‌گذرد خواب مـا می گوید کـه در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط مـا زیان بخش اسـت. اگر جوراب مـا کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی مـا اسـت در انجام وظایف محوله. دراین حالت خواب می گوید کـه شکست میخوریم.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن اسـت کـه از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب میکنید. اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته اسـت، نشانه آن اسـت کـه دست بـه اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد. اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار بپا کرده اسـت، نشانه آن اسـت کـه خواهید کوشید توجه مردان رابه سوی خود جلب کند.

 

تعبیر خواب جوراب نو و جوراب دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر جورابی ببینید کـه نو اسـت و قبلاً پوشیده نشده و بشما تعلق دارد نشان مال و پول اسـت. اگر جورابی بپا داشتید کـه بـه خودتان تعلق ندارد چشم داشت بـه مال دیگری اسـت. جوراب نو و تمیز بپا داشتن خبر از این اسـت کـه بـه سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

 

تعبیر خواب جوراب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته‌اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب اسـت.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

جوراب‌هاي پاره: مبلغ زیادی پول بـه دستتان خواهد رسید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدیم کـه جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری میکنیم کـه درنظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت مـا متزلزل میگردد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

جوراب زنانه = فلاکت

 

منبع:پارس ناز

تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

تعبیر دیدن ریش در خواب چیست؟

تعبیر خواب کشتی در خواب چیست

تعبیر خواب کشتی در خواب چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا