تعبیر خواب جواهرات در خواب چیست؟

دوشنبه 10 تیر 1398 تعبیر خواب
تعبیر خواب جواهرات در خواب چیست؟

 

 

جواهرات: شاید نمایانگر کسیکه قطعه‌اي جواهر رابه شـما داده باشد، عشقی کـه دریافت و یا بخشیده شده اسـت، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی مـا مانند چیزی کـه در تجربه‌اي سخت آموخته‌ایم و باید برای آن ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن.

 

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌هاي فراوان اسـت. استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن اسـت کـه بـه آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید.

 

تعبیر خواب خریدن و فروختن جواهرات

لوک اویتنهاو می گوید:

خریدن جواهرات: بدبختی

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل کـه خداوند علم و دین اسـت و با همه ی کس نیکی و احسان کند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می کند.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جواهری میخرید، علامت آن اسـت کـه در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

 

تعبیر خواب کادو گرفتن و کادو دادن جواهر

لوک اویتنهاو میگوید:

کادو گرفتن آن: اطراف شـما پر از آدم‌هاي خائن اسـت.

 

تعبیر خواب آب را اینجا مشاهده کنید

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید بـه کسی جواهر می دهید، نشانه آن اسـت کـه اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شـما را تهدید خواهد کرد.
اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر میگیرد، علامت آن اسـت کـه با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن اسـت کـه شـما بـه مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

 

تعبیر خواب جواهرات به ارث بردن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر بشما ارث رسیده اسـت، علامت آن اسـت کـه در زندگی بـه‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن جواهر

آنلی بیتون:

اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن اسـت کـه مردی وی را با تملق و دروغ فریب میدهد. پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه اسـت.

 

تعبیر خواب طلا را اینجا مشاهده کنید

تعابیر بیشتر درمورد خواب جواهر و جواهرات

بهمین دلیل چنین جواهراتی همچنین میتوانند یک سمبل باشند کـه ازآن طریق ثروت و موفقیت فرد در جهان بیان میشود. علاوه بر این، جواهراتی از قبیل حلقه‌ي نامزدی یا عروسی و همین‌طور تاج، بالاتر از هر چیزی، ارزش عاطفی دارند. همان‌ طوریکه جواهرات در زندگی واقعی معانی متفاوتی دارند، در خواب و رویا هم می توانند تعابیر و مفاهیم متفاوتی را برای شـما داشته باشند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر روانشناختی

با توجه بـه تجزیه و تحلیل‌هاي روانشناختی، هدیه گرفتن جواهرات در خواب، نشانه‌اي اسـت مبنی بر اینکه فرد می‌کوشد بـه زور وارد یک رابطه‌ي عاطفی با کسی شود. در تفسیر روان‌شناختی خواب‌ها و رویاها، جواهرات کلیدی بـه مـا میدهد مبنی بر اینکه شخص چـه موضعی در قبال خودش دارد. در چنین خوابی باید توجه داشت کـه جواهرات چـه شکلی داشتند و اینکه آیا گران‌قیمت و باکیفیت بودند یا نه.

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

بسته بـه این عوامل، روشن میشود کـه آیا فردی کـه این خواب را دیده شخصیتی وابسته بـه خویشتن و متکی بخود دارد و بـه لحاظ درونی سازگار با خود اسـت یا نه، آیا نسبت بخود شک و تردید دارد یا اینکه طبق معمول خودرا بیش از حد دست بالا می گیرد و مدام ابراز وجود میکند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر معنوی

با توجه بـه تفسیر معنوی، جواهرات در خواب، نمادی از احترام و احساس مثبت نسبت بخود اسـت. این خواب همچنین میتواند رفتار شرافتمندانه و بزرگ‌منشی را نشان دهد.

 

تعبیر عمومی: سمبل چیز ارزشمند

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

طلا و جواهر طبق معمول نشان می دهد کـه شخص در زندگی واقعی دارای چیزی ارزشمند اسـت. اگر شخص دیگری در خواب بشما زیورآلات بدهد، بـه این معنا اسـت کـه این شخص نسبت بشما، احساس احترام و قدردانی دارد.

منبع:پارس ناز

 

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا