تعبیر خواب جاده

سه‌شنبه 4 آبان 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ (ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ) ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﺋﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ

تعبیر خواب جاده:

جاده ای در خواب نماد دستیابی به اهداف شماست. کیفیت و وضعیت جاده ای که در خواب می بینید نشان می دهد که اهداف شما چقدر قابل دستیابی هستند ، یا احساسی که می توانید به اهداف خود برسید.

تعبیر خواب جاده صاف

اگر جاده گسترده و صاف باشد ، با اتومبیل راحت رانندگی کنید یا با دوچرخه سوار شوید ، این نشانه مفیدی در مورد توانایی شما در رسیدن به این اهداف است.

تعبیر خواب جاده خراب

اگر جاده پر از دست انداز یا خراب باشد ، یا اگر فقط یک مسیر سنگی باشد ، این بدان معناست که تلاش برای رسیدن به آرزویی که می خواهید به آن برسید ، سخت پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب سرعت در جاده

سرعت :

سریع می تواند به این معنی باشد که شما به جایی که باید سریع بروید می رسید یا می تواند به این معنی باشد که در زندگی عجله می کنید. این به احساسات شما در خواب بستگی دارد.

آهسته :

آیا شما با سرعت کند و شادی در حال حرکت هستید – فقط از زندگی لذت می برید و عجله ای ندارید یا اینکه خیلی آهسته حرکت می کنید به این معنی که از رسیدن به هر آنچه که می خواهید طولانی است ناامید شده اید؟

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده

 

تعبیر خواب جاده از نظر بزرگان

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﻲ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺭﻓﺘﻴﺪ ﺗﻨﺰﻝ ﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﻲ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﻳﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻴﺪ

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻱ ﺟﺰ ﺍﺗﻼﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﻠﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ

4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ

 

تعبیر خواب…………..

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس سیاه به چه معناست

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا