تعبیر خواب تسبیح/دیدن تسبیح در خواب نشانه چیست؟

دوشنبه 29 آبان 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب تسبیح با توجه به جزئیات خواب

تعبیر خواب تسبیح شکسته

اگر در خواب ببینید که تسبیحی شکسته است، نشان دهنده آن است که کار شما به هم می‌خورد.

 

تعبیر خواب تسبیح گم کرده اید

اگر ببینید که مهره‌های تسبیح را گم کرده‌اید، نشان دهنده آن است که رشته کارهایتان از دستتان می‌رود.

اگر در خواب ببینید که تسبیح را گم می کنید، به این معناست که از نعمت ها و موقعیت های خود بهره مند نمی شوید.

 

تعبیر خواب تسبیح گفتن

اگر ببینید که در حال تسبیح گفتن هستید، نشان دهنده آن است که از گناهان خود توبه می‌کنید.

 

تعبیر خواب تسبیح میخرید

اگر در خواب ببینید که تسبیح می خرید، به این معناست که به دنبال کسب علم و دانش هستید.

 

تعبیر خواب تسبیح می فروشید

اگر در خواب ببینید که تسبیح می فروشید، به این معناست که از علم و دانش خود بهره مند نمی شوید.

 

تعبیر خواب تسبیح می شکنید

اگر در خواب ببینید که تسبیح را می شکنید، به این معناست که به گناه آلوده می شوید.

 

تعبیر خواب تسبیح را به کسی می دهید

اگر در خواب ببینید که تسبیح را به کسی می دهید، به این معناست که به او کمک می کنید.

images 19

تعبیر خواب تسبیح از نظر ابن سیرین:

 1. .دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است
 2. اگر در خواب ببینید که تسبیح می‌کنید، نشانه آن است که مطیع دستورات الهی هستید و از غم و اندوه رهایی خواهید یافت.
 3. اگر ببینید که تسبیح به خواب با خود داشتید، غم و اندوهی به شما می‌رسد، اما او را در آن اجر و ثواب است.
 4. اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

تعبیر خواب تسبیح از نظر جابر مغربی:

 1. دیدن تسبیح در خواب، نشان دهنده خدمتکار است. اگر مهره های تسبیح به رنگ سبز یا سفید باشند، به معنی خدمتکار مصلح می باشد.
 2. دیدن تسبیح زرد رنگ در خواب، به این معنی است که صاحب خدمتکاری بیمار می شوید.
 3. دیدن تسبیح سیاه رنگ نیز اشاره بر خدمتکاری بداخلاق خواهد داشت.

 

تعبیر خواب تسبیح از نظر امام جعفر صادق (ع)

 1. یک زن را نشان می دهد.
 2. یک خدمتکار و نوکر است.
 3. کنیزک و دخترک خردسال را نشان می دهد.
 4. ثروت و اموال است. در های رحمت خداوند به سمت زندگی شما گشوده خواهد شد.
 5. ادب و تربیت را نشان می دهد.
 6. یک فرزند و نوزاد جدید است.

تعبیر خواب تسبیح از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 1. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم.
 2. اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.
 3. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد.

 

تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج/ تعبیر خواب گنج و گنج پیدا کردن به روایت معبران مختلف

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا