تعبیر خواب تاریکی چیست؟

دوشنبه 26 تیر 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب تاریکی

 

10تعبیر خواب تاریکی چیست؟

تعبیر خواب تاریکی:تاریکی در رویاها را می توان ترس و ناامنی دانست. با این حال، دیگرانی هستند که تعبیر می کنند تاریکی به معنای آرامش است. در واقع، بسیاری از مردم از تاریکی می ترسند، اگرچه دوست دارند در یک اتاق تاریک بخوابند. بیشتر اوقات اگر می‌خوابیم، اتاق تاریک را ترجیح می‌دهیم، یا شاید فقط کمی نور، نور را کم کنیم.

به طور کلی، دیدن تاریکی به معنای امید کمی برای رسیدن به اهدافمان است. به احتمال زیاد لحظاتی را تجربه خواهید کرد که شما را بدبین می کند زیرا متوجه می شوید که شرایط شما آنطور که انتظار داشتید نیست.

 

1-اگر در خواب دیدید که شخص دیگری را به دلیل تاریک بودن هوا پیدا نکردید، این خواب نمادی از این است که هنوز باید مراقب باشید زیرا هر زمان که مجبور به حل یک موقعیت خاص هستید.

2-اگر در خواب ببینید که در تاریکی راه می روید و به نور تبدیل می شوید، نشان دهنده این است که مشکلی که دارید با گذشت زمان حل می شود. وقتی در خواب از تاریکی بیرون می آیید، این خواب بیانگر این است که از خطر دوری خواهید کرد.

3-وقتی خواب می بینید که در یک موقعیت معمولی قرار دارید و ناگهان همه چیز تاریک می شود، این خواب نمادی است که شما شغل یا شکست خود را از دست می دهید.

4-اگر خواب ببینید در تاریکخانه هستید، این خواب نمادی از این است که منتظر چیزی هستید که مفید نخواهد بود.

5-وقتی خواب می بینید که سفری در تاریکی دارید، این خواب نمادی است که احساس امنیت ندارید یا چیز مهمی را نادیده می گیرید. همچنین نشانه آن است که مسیری را آغاز کرده اید، اما از عواقب راهی که انتخاب کرده اید مطمئن نیستید. بنابراین، شما باید در مورد خرد بیاموزید.

6-رویای تاریکی در روز را ببینید، این نمادی است که شما نباید در برخی رویدادهایی که به طور غیر منتظره رخ می دهد شرکت کنید.

7-اگر در خواب ببینید که در تاریکی به دنبال چیزی هستید، این خواب نمادی است که شما به طور کامل قادر به تصمیم گیری فردی یا حل مشکلات نیستید، بنابراین باید بیشتر بیاموزید.

8-اگر در خواب ببینید که شخصی را در تاریکی از دست داده اید، این نشانه این است که چیزهای خود را گم خواهید کرد.

9-اگر خواب ببینید که در تاریکی به دنبال شخصی می گردید، این خواب نماد شخصیت یا شخصیت شماست، شاید در انتخاب دوست اشتباه کرده اید.

10–خواب دیدن اینکه در یک اتاق تاریک محبوس شده اید، این خواب نمادی از این است که شما منتظر یک ضرب الاجل برای آنچه می خواهید به دست آورید هستید.

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

5تعبیر خواب شب چیست

شب نیز با تاریکی مرتبط است. در شب به دلیل فضای تاریک به روشنایی نیاز خواهیم داشت. باید بدانید که خواب دیدن شب بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنید. با این حال، مردم معمولاً این خواب را به خاطر نمی آورند زیرا آن را به عنوان تمرکز اصلی در رویاهای خود در نظر نمی گیرند. بسیاری از تحلیلگران می گویند که خواب دیدن در مورد شب می تواند دقیقاً به شما نشان دهد که خلق و خوی شما چگونه است.

خواب شبانه می تواند نشانه های مثبت و منفی با جزئیات خاص در خواب به همراه داشته باشد. مفهوم رویا می تواند با توجه به ستاره های آسمان، باد، سر و صدا و بسیاری چیزهای دیگر متفاوت باشد. برای خواب دیدن یک شب درخشان پر از ستاره، بدون شک این نشانه خوبی برای آمدن به زندگی ما است. با این حال، دیدن یک عصر تاریک و بادخیز خبر بدی را به همراه دارد.

1-اگر در خواب شبی پر ستاره می بینید، این نماد امید به تحقق خواسته های شماست. ستاره در حال سقوط در رویا، تلاش شما برای تحقق آرزوهایتان است.

2-اگر خواب ببینید که در شب کریسمس هستید، این خواب نمادی از تمایل به اتحاد مجدد با عزیزانتان است.

3-اگر در خواب ببینید که در شب رنگین کمانی می بینید، این خواب نمادی از این است که تغییری عمیق در خود تجربه خواهید کرد. درگیری شخصی شما را تحت فشار قرار می دهد تا زمانی که تغییر عاطفی داشته باشید.

4-اگر در خواب ببینید شب بسیار تاریکی می بینید، نشان دهنده آن است که با بن بست مواجه خواهید شد. شما نمی توانید دقیقا فکر کنید زیرا بارهایی در ذهن شما وجود دارد.

5-خواب در آمدن شب، این خواب نمادی از یک دوره حساس در زندگی شما است. این زمان ممکن است به سطح عاطفی یا همسرتان و همچنین فعالیت های کاری یا کاری شما مربوط باشد. چنین رویاهایی همیشه نشانه بدی نیستند زیرا اگرچه این پایان است، اما شروعی جدید نیز محسوب می شود.

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

  1. کفر
  2. تحیر و سرگردانی
  3. فروبستن کارها
  4. بدعت
  5. در ضلالت وگمراهی افتادن

محمدبن سیرین گوید:

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می‌گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می‌شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

تعبیر خواب خدا

تعبیر خواب خدا/وقتی خدا را در خواب می بینید به چه معناست؟

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا