تعبیر خواب بینی چیست؟ / دیدن بینی در خواب و تعابیر آن

یکشنبه 30 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی چیست؟

تعبیر خواب بینی به این معنی است که شما شخصیتی قوی دارید و مصمم به موفقیت هستید. شما جاه طلب هستید و رویاهای شما بزرگتر از رویاهای بیشتر مردم است.

این خواب همچنین می تواند نشان دهنده نیاز شما به یادگیری بیشتر یا یک کنجکاوی بزرگ باشد. ممکن است درگیر موقعیت ها و چیزهایی شوید که واقعاً به شما مربوط نیست.

تعبیر خواب :23 تعبیر خواب قطع عضوی از بدن

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

1-تعبیر خواب بینی خود چیست؟

رویای بینی خود نماد تلاش آگاهانه برای رسیدن به چیزی است که برای شما مهم است. یا این رویا نماد انرژی، شهود و خرد است.

 

2-تعبیر خواب شکستگی بینی چیست؟

رویای شکستگی بینی به این معنی است که از عشق جدیدی غافلگیر خواهید شد. چیزی را که برای به دست آوردن آن سخت تلاش کرده اید از دست خواهید داد.

 

3-تعبیر خواب رشد بینی چیست؟

رویایی که در آن بینی شما در حال رشد است نشان می دهد که شما یا شخص دیگری در مورد چیزی دروغ می گویید یا کاملاً صادق نیستید.

 

4-تعبیر خواب بینی کج چیست؟

خواب دیدن بینی کج به این معنی است که شما با مسائل مالی خود مشکل دارید.

 

 

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

5-تعبیر خواب حشرات از بینی چیست؟

خوابی که در آن حشره ای از بینی شما بیرون می آید، نشان دهنده این است که شما آنقدر کنجکاو هستید که مزاحم دیگران می شوید. شما باید یاد بگیرید که چه زمانی به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید.

 

6-تعبیر خواب خون دماغ چیست؟

خواب دیدن خون دماغ نشان دهنده این است که رفتار یا خصوصیات شما مورد حمله قرار گرفته است. رویای بینی پر از رژگونه نشان می دهد که شما قادر به بیان آزادانه و کامل خود نیستید. تعبیر خواب خون دماغ را نیز ببینید

 

7-تعبیر خواب گرفتگی بینی چیست؟

رویای گرفتگی بینی نمادی از شکوفایی در شغل شماست. همچنین ممکن است به این معنی باشد که یک شریک تجاری برای راه اندازی یک شرکت پیدا خواهید کرد.

 

8-تعبیر خواب سوراخ کردن بینی چیست؟

خوابی که در آن شما یا شخص دیگری بینی خود را سوراخ می کنند یا بینی خود را سوراخ می کنند، بیانگر این است که باید به موضوعی بیشتر توجه کنید. تعبیر خواب سوراخ کردن را نیز ببینید

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب دهان چیست

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

9-تعبیرخواب بینی کوچک در خواب

اگر در خواب بینی کوچک ببینید، بیانگر آن است که بی عدالتی خواهید دید. این احتمال وجود دارد که شخصی شما را به گفتن یا انجام کاری متهم کند و بسیاری از افراد اطراف در حضور شما رفتار متفاوتی از خود نشان دهند

 

10-تعبیرخواب بینی بزرگ در خواب

دیدن بینی بزرگ در خواب نماد یک رابطه عاشقانه است. احتمالاً با شخصی رابطه غیرمعمولی را شروع خواهید کرد و شگفتی های خوشایند و ناخوشایند را تجربه خواهید کرد.

11-تعبیر خواب دیدن نداشتن بینی

وقتی در خواب می بینید که بینی ندارید، نمادی از توهین است. این احتمال وجود دارد که کسی شما را متهم کند که چیزی هستید که نیستید.

 

12-تعبیر خواب مو روی بینی یا افتادن آن چیست؟

رویایی که در آن مو روی بینی یا بیرون از بینی شما رشد می کند، نماد این است که شما اراده ای قوی و شخصیتی محکم دارید.

 

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

13-دیدن بینی در خواب و تعابیر آن از نظر بزرگان

تعبیر خواب بینی امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است .
– عزو سرافرازی
– مال
– بزرگی و عظمت
– فرزند
-عیش وزندگی خوش

حضرت دانیال گوید :

– بینی در خواب ، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند ، دلیل قدر وجاه بیننده است .

– اگر بیند که بینی او کوتاه شده است ، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن .

-اگر بیند که بینی او افتاده بود ، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد .

– اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر تنگ شده بود ، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود .تعبیر خواب بینی : 52 نشانه و تعبیر دیدن بینی ( دماغ ) در خواب

 

محمدبن سیرین گوید :

-اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند ، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد .

-اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :

ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .

-اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید ، نشانة آن است که به اهداف خود نخواهید رسید .

-.اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند

تعبیر خواب کلاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلاه | دیدن کلاه در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب خروس چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا