تعبیر خواب بوقلمون /دیدن بوقلمون در خواب نشانه چیست

چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

 

تعبیر خواب بوقلمون:بوقلمون در خواب به معنای خوشبختی و سعادت است و کشتن آن در خواب دقیقا معنای عکس دارد و به معنای بدبختی است.

 

تعبیر شکار بوقلمون:اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

 

تعبیر خواب گوشت بوقلمون:خوردن گوشت بوقلمون ، نشانه‌ی سعادت است .

 

تعبیر خواب پرواز بوقلمون:دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .

 

تعبیر خواب بوقلمون بیمار یا مرده در خواب :علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب فروختن بوقلمون:اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت

تعبیر خواب بوقلمون از دیدگاه آنلی بیتون

  • تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
  •  اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
  • دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
  • خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
  • دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
  • اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها تیراندازی میکنید ؛ علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

تعبیر خواب بوقلمون به روایت لیلا برایت

خوردن گوشت بوقلمون، نشانه سعادت است.
تعبیر خواب بوقلمون درکتاب سرزمین رویاها
خواب یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
یک بوقلمون را می کشید: بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.
بوقلمون می خورید: یک شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.
یک بوقلمون را سرخ می کنید: دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تکه می کنید: مشاجره با شریکانتان در کار
ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.

 

تعبیر خواب………

 

تعبير خواب عقرب

تعبير خواب عقرب/دیدن عقرب در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب شکار کردن

تعبیر خواب شکار کردن/دیدن شکار کردن در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا