تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

یکشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ تعبیر خواب
تعبیر خواب بوسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بوسیدن در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل کـه آن کس را دوست و خواستگار اسـت. اگر آن کس مجهول بود، دلیل کـه ازجائی کـه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل کـه ازآن کس خیر و منفعت بیند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه اسـت.

خیر و منفعت

حاجت روایی

بر دشمن ظفر یافتن

سخن خوش شنیدن

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

در بیداری و زندگی روزانه مـا بوسه وسیله ابراز عشق و محبت اسـت. وقتی کسی را می‌بوسیم می خواهیم محبت خودرا در حد اعلا بـه آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می آید کـه حسن نیت خودرا نسبت بـه او ثابت کنیم و اگر آن کـه می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از مـا بـه او می رسد.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

بوسیده شدن: جدایی

بوسیدن: عشق دو جانبه

بوسه دزدکی: عشق سوزان

خواب یک بوسه: یک غم بزرگ

تعبیر خواب بوسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده او را بوسه می‌داد، دلیل کـه از مال یا از علم آن مرده چیزی بـه وی رسد. اگر بیند کسی او را بوسه می‌داد، دلیل کـه طالب و خواستگار وی اسـت. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل کـه مراد و هدف خود نخواهد رسید.

 

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید کـه دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شـما را می‌بوسد، نشانه‌ي آن اسـت کـه باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ي غم و ناراحتی اسـت.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

معشوق خودرا درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.

معشوق خودرا در هنگام شب می‌بوسید: خطر

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر یک دختر دم بخت ببیند کـه محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند کـه نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست کـه از او بـه نیکی یاد می کنند.

تعبیر خواب بوسیدن در خواب چیست؟

کتاب سرزمین رویاها:

مادر خودرا می‌بوسید: موفقیت

پدر خودرا می‌بوسید: شادی

برادر یا خواهر خودرا می‌بوسید: خوشی و لذت

شوهر یا زن خودرا می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب بوسیدن | دیدن خواب بوسه و بوسیدن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب مادر خودرا می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها اسـت. اگر در خواب خواهر یا برادر خودرا می‌بوسید، نشان ‌دهنده‌ي شادمانی و نشاط اسـت. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط غلط اسـت. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان کـه قهر بودید آشتی می کنید.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شـما را تهدید می کند.

یک زن تنها را می‌بوسید: بشما خیانت خواهد شد.

منبع:پارس ناز

تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب چاه و گودال

تعبیر خواب دیدن مو در غذا

تعبیر خواب مو داخل غذا

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا