تعبیر خواب برنج/دیدن برنج در خواب نشانه چیست

سه‌شنبه 21 مرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می‌شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می‌آید

امام صادق (ع):

از نظر این حضرت دیدن برنج در خواب سه تعبیر کلی دارد:

خیر و منفعت

مال و ثروت

حاجت

محمد بن سیرین:

اگر فردی در خواب ببیند که برنج پخته می خورد نشانه این است که حاجات و خواسته هایش برآورده می شود و به وی خیر و نیکی می رسد.

اگر فردی در خواب دانه های برنج را ببیند نشانه این است که به همان مقداری که در خواب برنج دیده است مال و اموال زیادی را با سختی و مشقت بدست می آورد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن خواب برنج به تنهایی نشانه مال و ثروتی است که با سختی و رنج به دست می آید و اگر شخص خواب شالیکار ببیند خواب او در واقع نشانه و تجسمی از آینده ی شعلی او خواهد بود. و در دو حالت زیر به تعبیر خواب برنج پرداخته:

 در حال فروش برنج خام: اگر فردی در خواب ببیند که به فروش برنج خام می پردازد نشانه این است که دیگران را در رفاه و آسایشی که خود دارد شریک و سهیم می کند .

 در حال خرید برنج خام: تعبیر خواب خرید برنج نیز نیز نشانه این است که آن شخص خود را در شادی و نشاط دیگران شریک و سهیم می کند.

 

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است .

اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته می خورد ، نشانه آنست که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد .

اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته با گوشت می خورد ، تعبیرش خواب است و اگر با شیر باشد تعبیرش عالی است

اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته با دوغ می خورد ، تعبیرش غم و اندوه است منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خواب برنج پخته یا دمی و کته و پلو نشانه حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد .

چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی .

تعبیر خواب دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است . اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود .

اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود .

دیدن برنج پخته در خواب خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد نشانه رفاه و شادی در آینده است

با ما همرا باشید…………..

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد/دیدن جغد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم /دیدن گندم در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا