تعبیر خواب ببر/دیدن ببر در خواب نشانه چیست

یکشنبه 8 فروردین 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب ببر

 

تعبیر خواب ببر

دیدن ببر در خواب نشان دهنده چیزی شریر، بدجنس، حیوان صفت، وحشیانه و شجاعانه است:تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای مدیریت کردن آن اوضاع می‌شد

 

تعبیر خواب کشتن ببر:

تعبیر خواب کشتن ببر در خواب نشان دهنده آن است که درحال‌حاضر احساس درونی قدرت مطلق را تجربه می‌کنید.  احساس قدرت و توانی میکنید

 

تعبیر خواب ببر اهلی:

تعبیر خواب ببر اهلی در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند زیرا این ببر اهلی و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید 

 

 تعبیر خواب ببر سفید

تعبیر خواب ببر سفید

 تعبیر خواب ببر سفید:

اگر در خواب ببر سفیدی را دیدید به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببر سفید مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.

تعبیر خواب دیدن ببر سفید در خواب دلیل بر پنج وجه است

اول :دشمن

دوم: حمله

سوم:پیروزی

چهارم: مقام 

پنجم :شکست دادن دشمنان است

 

تعبیر خواب ببر قهوه ای:

 تعبیر خواب ببر قهوه ای جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن ببر قهوه ای در خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر چند شب پشت سرهم خواب ببر قهوه ای ببنید دلیل که به زودی دشمن به شما نزدیک خواهد شد و باید خود را برای جنگ با دشمن یا دشمنان آماده کنید.

 

تعبیر خواب ببر سیاه:

 تعبیر خواب دیدن ببر سیاه در خواب دشمن جدی است دیدن ببر سیاه در خواب می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.

 

تعبیر خواب ببر بزرگ:

 تعبیر خواب دیدن ببر بزرگ در خواب جنگیدن با دشمن نزدیک است اگر در خواب دیدید که ببر بزرگ به شما حمله ور شده است و شما او را شکست دادید دلیل پیروزی در کارهاست اگر دیدید ببر بزرگ قهوه ای در حال فرار کردن است دلیل پیروزی بر مخالفان است اگر ببر بزرگ به طرف شما بیاید و با شما درگیر شود عدم موفقیت در کارها است.

 

 تعبیر خواب ببر سفید

تعبیر خواب ببر سفید

تعبیر خواب ببر از نظر بزرگان

 

محمد بن سیرین گوید: 

ببر جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن پوست و استخوان و موی ببر در خواب ، مال و منفعت است که ازدشمن به او خواهد رسید. اگر ببیند بر پشت ببر نشسته و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

 

تعبیر خواب……….

تعبیر خواب روسری/دیدن چارقد در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار درخواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا