تعبیر خواب با حروف غ

سه‌شنبه 2 بهمن 1397 تعبیر خواب
غارمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود…
غارتاگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي…
غاليهمحمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه…
غايبمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر…
غايطغايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب ها بسيار ديده مي شود و غالب…
غباراگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال…
غذاغذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…
غرابهغرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار…
غربالمحمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو…
غرق شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه…
غزا كردناگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر…
غزالغزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ…
غسلغسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل…
غسل كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر…
غُلمحمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل…
غلافاگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد…
غلاممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري….
غلبه كردناگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب…
غلمانغلمان تعبير فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنيد.

منبع:پیچک

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش/11تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب درخت نخل

تعبیر خواب درخت نخل و خرما

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا