تعبیر خواب با حروف غ

سه‌شنبه 2 بهمن 1397 تعبیر خواب
غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود…
غارت اگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي…
غاليه محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه…
غايب محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر…
غايط غايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب ها بسيار ديده مي شود و غالب…
غبار اگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال…
غذا غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…
غرابه غرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار…
غربال محمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو…
غرق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه…
غزا كردن اگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر…
غزال غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ…
غسل غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل…
غسل كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در آب رود يا در آب دريا غسل كرد، دليل بر…
غُل محمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل…
غلاف اگر در خواب بيند كه شمشير از غلاف بيرون كشيد، دليل است كه زنش پسري آورد…
غلام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري….
غلبه كردن اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب…
غلمان غلمان تعبير فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنيد.
تعبیر دیدن زن در خواب چیست

منبع:پیچک

تعبیر خواب گوشت در خواب چیست

تعبیر خواب گوشت در خواب چیست

درمان شپش

تعبیر خواب شپش در خواب چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا