تعبیر خواب باغ میوه/دیدن باغ میوه در خواب نشانه چیست

دوشنبه 10 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر خواب باغ میوه

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.

اول: زن خوب

دوم: فرزند نیک

سوم: عیش خوش

چهارم: مال

پنجم: بلندی

ششم: شادی

هفتم: کنیزک

و باغ در خواب دیدن قیم زن بود. اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی توانگر کند و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند و بعضی از معبران گفته اند:

دیدن باغ بر سه وجه است، اول: کدخدای سرای. دوم: قیم زن. سوم: فرزند قُرّةُ الْعَیْن.

ابراهيم كرماني گويد:

باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال. اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود،

فال حافظ آنلاین

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻏﻬﺎﻱ ﭘﺮﻣﻴﻮﻩ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﺸﻘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻳﺪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﺓ ﭼﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮﺩﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻳﺪ

2 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﭘﺮﻣﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﻣﻄﻴﻊ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻣﻬﻴﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﺧﻮﻛﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ

4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﻴﺪﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻜﺒﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ

ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ

6 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ , ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﻴﺒﻲ ﺣﺴﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ

7 ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ.

تعبیر خواب……………..

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه/دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست

تعبير خواب گورستان

تعبير خواب گورستان ( قبر )/دیدن قبرستان در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا