تعبیر خواب باران + دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

یکشنبه 9 مرداد 1401 تعبیر خواب

تعبیر خواب باران

دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟

باران نمادی از فضل و بخشش است و همچنین میتواند نشانه ای از اشک و غم نیز باشد، باران نماد باروری هم می باشد. اگر در خوابتان زیر باران خیس شدید به معنای آن است که مشکلات شما در حال تمام شدن می باشند! اما اگر در حالی که از پنجره به بیرون نگاه میکنید باران را تماشا کردید نشان دهنده آن است که خبری از عشق و ثروت در میان است و اگر در خواب فقط صدای باران را شندید نشان دهنده ایده های معنوی است که در ذهن شما وجود دارید.

تعبیرخواب باران از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 1. رحمت
 2. برکت
 3. فریاد خواستن و دادخواهی
 4. رنج و بیماری
 5. بلا
 6. کارزارو جنگ
 7. خون ریختن
 8. فتنه
 9. قحطی
 10. امان یافتن
 11. کفر
 12. دروغ

حضرت دانیال درباره باران می گوید :

 • باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.
تعبیر خواب باران 

تعبیر خواب باران

منوچهر مطیعی تهرانی درباره باران گوید :

 •  باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است

لوک اویتنهاو درباره باران می‌گوید :

 • باران: استفاده، سود
 • باران و آفتاب با هم: یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

اچ میلر درباره باران می‌گوید:

 • دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.
 • اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

دیدن باران شدید در خواب

دانیال نبی درباره باران شدید میگوید :

 • اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
 • اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟

مطیعی تهرانی درباره باران شدید میگوید :  

 • اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
 • اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون درباره باران شدید میگوید:

 •  دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

محمدبن سیرین درباره باران شدید میگوید :

 • اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.
تعبیرخواب فیل چیست؟
دیدن باران آرام در خواب 

دیدن باران آرام در خواب

دیدن باران آرام در خواب

دانیال نبی درباره دیدن باران آرام در خواب می گوید :

 • اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

تعبیر خواب باران در خانه

مطیعی تهرانی درباره خواب باران در خانه میگوید : 

 • اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

تعبیر خواب باران تیره

آنلی بیتون درباره باران تیره می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

مطیعی تهرانی درباره باران تیره میگوید : 

 • اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.
تعبیر خواب باران از سقف خانه

تعبیر خواب باران از سقف خانه

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی درباره بی وقت در خواب می گوید :

 • مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

مطیعی تهرانی درباره وضو گرفتن با آب باران می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.
تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی درباره خیس شدن زیر باران می‌گوید :

 •  اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفششما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

اچ میلر درباره خیس شدن زیر باران میگوید :

 • اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.
تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون درباره شنیدن صدای باران می‌گوید:

 • شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون باران از سقف خانه می‌گوید :

 •  اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروعخواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.
تعبیر خواب افتادن از بلندی

تعبیر خواب افتادن از بلندی و سقوط کردن

تعبیرخواب عروسی چیست؟

آخرین دیدگاه‌ها

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا