تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر :دیدن انجیر درخواب نشانه چیست

سه‌شنبه 24 تیر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر

 • خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
 • خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
 • انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
 • انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.
 • دیدن انجیر: عشق طولانی
 • خوردن انجیر : شانس در عشق، یک تجربه عشقی خوب
 • انجیر نارس: نکوهش، تهدید و هشدار
 • اگر انجیر در حال رشد باشید: این میوه نمادی از سلامتی کامل است
 • خواب انجیر:اگر با فردی ملاقات می کنید نمادی از عشق خواهد بود.
 • اما دیدن انجیر خشک در خواب می تواند نشان دهنده از دست دادن اموال و ناامیدی در رابطه عاشقانه تان باشد.
 • برداشتن انجیر در خواب نشان دهنده موفقیت در یک طرح و رسیدن به هدف خواهد بود.
 • هدیه گرفتن انجیر نشان دهنده شانس در عشق و افزایش روابط دوستانهتان خواهد بود.
 • اگر زن جوانی در خواب انجیر دید یعنی در آینده ای نزدیک اتفاقات خوبی برایش رخ خواهد داد.
 • هدیه گرفتن انجیر بدین معناست که در عشق شانس خواهید آورد.
 • دیدن و خوردن انجیر نمادی از شادی و سرور خواهد بود
تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر از نظر بزرگان

تعبیر خواب محمد بن سیرین
خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

تعبیر خواب  ابراهیم کرمانی
انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است

انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه

انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

برگ انجیر اندیشه و خرد است.

 

تعبیر خواب درخت انجیر و نظر امام صادق (ع)

امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند: پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند.

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن/دیدن ناخن در خواب نشانه چیست

دیدن مو رنگ شده در خواب

تعبیر خواب مو رنگ شده /دیدن مو رنگ شده در خواب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا