تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

پنج‌شنبه 5 اسفند 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر:

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر : تعبرش زندگی درونی و آتش خلاق حیاتی است. به طور نمادین، درخت انجیر، مانند درخت زیتون و انگور، علم، ثروت، فراوانی، مادی و معنوی را تداعی می کند.

 

تعبیر خواب انجیر زرد:

تعبیر خواب خوردن انجیر زرد، بیماری است.

 

تعبیر خواب انجیر سیاه و سبز:

تعبیر خواب انجیر سیاه نماد اندو و غم است انجیر سبز و شیرین خوب می‌باشد.

 

تعبیر خواب درخت انجیر:

درخت انجیر امیدهای بزرگ به موفقیت، اگر درخت سالم باشد. ما به محیط‌های دیگر باز می‌شویم، به دنیاهای دیگری که به گسترش میدان آگاهی ما کمک می‌کنند.

 

تعبیر خواب زیر درخت انجیر بودن:

استراحت، آرامش. دستاوردها، به معنای آگاهی، این امکان را فراهم می کند که پایه های یک برش جدید از زندگی را پی ریزی شود. موفقیت های واضح، خوش بینی را زنده می کند. فرصت ها اندکی به صورت انبوه به شما نشان می دهند، اما شما به طور غریزی می دانید چه چیزی برای شما خوب است و با احتیاط عمل می کنید.

 

تعبیر خواب انجیر تازه:

خبر از موفقیت بزرگ مالی، شغلی و خانوادگی می دهد. دوره طولانی موفقیت، آرامش و آرامش. ما پروژه های خود را انجام می دهیم، هیچ مانعی نمی تواند شتاب ما را مختل کند.

تعبیر خواب انجیر خشک:

انجیر خشک : اندوه، غم، نزاع، ناامیدی، دشمنی. به همان اندازه که طعم آنها خوشمزه است، در مورد کاهش سطح زندگی فرد هشدار می دهند. خوردن آن فقر تضمین شده است.

 

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعابیر دیگر خواب انجیر و درخت انجیر:

 • خوردن انجیر : شانس در عشق، یک تجربه عشقی خوب
 • اگر انجیر در حال رشد باشید: این میوه نمادی از سلامتی کامل است
 • خواب انجیر:اگر با فردی ملاقات می کنید نمادی از عشق خواهد بود.
 • اما دیدن انجیر خشک در خواب می تواند نشان دهنده از دست دادن اموال و ناامیدی در رابطه عاشقانه تان باشد.
 • برداشتن انجیر در خواب نشان دهنده موفقیت در یک طرح و رسیدن به هدف خواهد بود.
 • هدیه گرفتن انجیر نشان دهنده شانس در عشق و افزایش روابط دوستانهتان خواهد بود.
 • اگر زن جوانی در خواب انجیر دید یعنی در آینده ای نزدیک اتفاقات خوبی برایش رخ خواهد داد.
 • هدیه گرفتن انجیر بدین معناست که در عشق شانس خواهید آورد.
 • دیدن و خوردن انجیر نمادی از شادی و سرور خواهد بود
 • خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
 • خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
 • انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
 • انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.
 • دیدن انجیر: عشق طولانی
20 تعبیر خواب چشمه و آب چشمه

 

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعبیر خواب انجیر از نظر بزرگان:

تعبیر خواب درخت انجیر و نظر امام صادق (ع)

امام صادق (علیه‌السلام) تعبیر خواب درختان را بر ده وجه بیان می‌فرمایند:

پادشاه، طلا، بازرگان و تاجر، مرد مبارز، مرد عالم، مومن، کافر، منافق، عنوان، خصومت و جنگ. همان‌گونه که می‌بینید برخی از این موارد کاملا با هم در تضاد هستند.

 

تعبیر خواب محمد بن سیرین:
خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.

ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

 

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی:

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است

 

تعبیر خواب  ابراهیم کرمانی:
انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است

انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه

انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

برگ انجیر اندیشه و خرد است.

 

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون و درخت زیتون

نکات مثبت بدبختی و مصیبت

تعبیر خواب گل نرگس

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا