تعبیر خواب اسب سفید

سه‌شنبه 28 دی 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب سفید نماد شانس در زندگی کسی است. در بعد مالی نشانه خوبی است و نشان می دهد که در مسیر درستی برای جستجوی ثروت زیاد هستید.

تعبیر خواب اسب بسیار نیکو است.اسب سفید نماد صداقت ، خلوص نیت ، راستگویی و غلبه بر موانع سخت زندگی است .

تعبیر اسب سفید در خواب، خبری از تجارتی است که به زودی به رونق می انجامد. شما چیزی را که مدت ها منتظرش بودید به دست خواهید آورد و آینده ای آرام را برای خانواده خود تضمین می کنید. شروع این مرحله خوش شانس برای لذت بردن از همه دستاوردهای مادی نیاز به ذهن آگاهی و هوش دارد.

وقتی خواب یک اسب سفید را می بینید، این نشان می دهد که با آوردن خرد در رویارویی با موانعی که پیش می آید، شخصیت شجاعی دارید.

تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن: این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد

تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن : این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند

تعبیر خواب سوار بر اسب زرد : بیماری کوچکی است

 

 تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب سفید

-اگر خواب سواری بر اسب سفید را ببینید، این نماد ایمان و استقامت است. شما احساس خوبی دارید و بر زندگی خود کنترل دارید. شما هرگز کنترل خود را از دست نخواهید داد.

-اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند ، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می کوشد ، او را مغلوب سازد .

-اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .

 

تعبیر خواب اسب سفید مرده را ببینید

اگر یک اسب سفید مرده ببینید، این خواب نمادی از پنهان شدن شما از مشکلاتی است که زندگی شما را مسموم می کند. باید بدانید که روزی با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد.

دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.

تعبیر خواب اسب سفیدی را ببینید که به سمت شما می رود

اگر یک اسب سفید به سمت شما بیاید، این نشان می دهد که شما فردی هستید که برای آزادی ارزش قائل هستید. برای شما آسان است که با هر کسی که به شما نزدیک می شود رفتار کنید و با او ارتباط برقرار کنید. این رویا مربوط به کاریزما است و در همه رایج نیست.

6 تعبیر خواب اسب آبی چیست؟

تعبیر خواب  نوازش یک اسب سفید

اگر خواب ببینید اسب سفیدی را نوازش می کنید، نشانه خوبی است. شما وارد مرحله خوبی شده اید و از این لحظه برای انجام درون گرایی استفاده کنید. برای تطابق با امید، باید از این آرامش نزدیک لذت ببرید.

تعبیر خواب راه رفتن در کنار یک اسب سفید

اگر خواب ببینید اسب سفیدی در کنار شما راه می رود، بیانگر دوستی خوب است. این بهترین فرصت در زندگی شماست که با افرادی باشید که هیچ رشته ای به آنها وابسته نیست.

 

تعبیر خواب اسب سفید در حال دویدن

وقتی اسب سفیدی را می بینید که می دود، این خواب نشان می دهد که شما فردی بسیار مصمم هستید. زمانی که اهدافی را برای رسیدن به آنها تعیین می کنید، با پشتکار پیش می روید. شخصیت قوی شما باعث می شود از پیگیری این رویا احساس رضایت کنید.

 

 تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب از نظر بزرگان

به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است،

عز و احترام،
مقام و مرتبت
فرمانروایی
بزرگی و عظمت
خیر و بركت

 

 از دیدگاه لوک اویتنهاو:

دیدن اسب مرده نشانه کار زیاد است.
دیدن اسب لاغر نشانه مانع بر سر کارها می باشد.
دیدن بالا رفتن بر روی یک اسب نشانه عزاداری است.
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد نشانه افتخار بزرگ است.
اسب سواری نشانه آرزوهای برآورده شده است.
افتادن از اسب نشانه ناراحتی زیاد است.
اسب سرکش: مرگ
سفید: لذت
سیاه: مشکلات
سیاه و سفید: یک کار پر خطر

 

ابراهیم کرمانی گوید :

خواب اسب سفید نشانه آنست که بیننده خواب کاری را انجام خواهد داد که بابت آن مالی به دستش میرسد

 

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند .

تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر وحشی

تعبیر خواب سیب 

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا