تعبیر خواب مرغابی

پنج‌شنبه 14 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرغابی: این خواب معمولا نشان دهنده انعطاف پذیری و ارتباط بین دنیای معنوی و دنیای فیزیکی است. شما می توانید در موقعیت های مختلف با هم ترکیب شوید و خود را با هم تطبیق دهید، چگونه در خشکی راه بروید، در آب شنا کنید و در هوا پرواز کنید.
دیدن اردک در خواب دیدن اردک خوردن در خواب بیانگر خوش شانسی و خوش شانسی است.

 تعبیر خواب مرغابی:

دیدن مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد.

 

تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب اردک خانگی:

خواب دیدن اردک خانگی که در خواب اردک دارد، نماد خوشبختی در زندگی عاشقانه شماست.

 

تعبیر خواب گوشت مرغابی :

اگر در خواب ببینید که گوشت مرغابی می خورید معنی خواب شما این است که خوش شانسی به شما رو می آورد.

 

تعبیر خواب مرغ آبی سفید :

خبری است خوش مال یا زن ثروتمند است.

 

تعبیر خواب مرغابی در خانه:

اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

 

تعبیر خواب صدایی مرغابی:

اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شون

 

تعبیر خواب دویدن مرغابی:

اگر در خواب اردکی را دیدید که در حال دویدن بود، تعبیرش این است که یکی از رازهایتان برملا خواهدشد. شاید به کسی اعتماد کرده‌اید که قابل اعتماد نیست و قرار است به زودی در برابر دیگران شرم‌ زده شوید.

 

تعبیر خواب کشتن مرغابی:

اگر در خواب ببیند مرغابى را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى کند.

تعبیر خواب فرودگاه در خواب چیست

 

تعابیر دیگر مرغابی

خواب مرغابی سفید:مرغابى سفید در خواب ، مال یا زن ثروتمند است .

خواب مرغابی سیاه:مرغابى سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست

خواب مرغابی : ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان

تعبیر مرغابیهای وحشی به شما حمله می کنند : گرفتاریهای بزرگ در کارها

تعبیر مرغابیها در حال پرواز : ازدواج – و یک زندگی خوش

شکارمرغابی : موفقیت بزرگ یک

تعبیر مرغابی را می کشید : در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست.

تعبیر گوشت مرغابی می خورید : پول و احترام

تعبیر مرغابی می گیرید : شانس و موفقیت

 

تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب اردک از نظر بزرگان:

یوسف نبی علیه السلام :

دیدن مرغ آبی به معنای غم واندوه باشد.

حضرت امام جعفر صادق:

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است.

اول:مال.

دوم:بزرگی

سوم: ریاست.

چهارم: فرمانروائی یافتن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

مرغابی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغابی بر بام خانه, نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغابی سفید خبری است خوش ,

و مرغابی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم , مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

تعبیر  خواب…….

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا