تعبیر خواب مرغابی/دیدن مرغابی در خواب نشانه چیست

شنبه 22 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب اردک:

تعبیر خواب گوشت مرغابی :اگر در خواب ببینید که گوشت مرغابی می خورید معنی خواب شما این است که خوش شانسی به شما رو می آورد.

 

تعبیر مرغ آبی سفید :خبری است خوش مال یا زن ثروتمند است.

 

تعبیر مرغ آبی سیاه :خبری است نامطلوب

 

 تعبیر خواب مرغابی: دیدن مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد.

 

تعبیر مرغابی در خانه:اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

 

تعبیر صدایی مرغابی: اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شون

 

تعبیر خواب دویدن مرغابی:اگر در خواب اردکی را دیدید که در حال دویدن بود، تعبیرش این است که یکی از رازهایتان برملا خواهدشد. شاید به کسی اعتماد کرده‌اید که قابل اعتماد نیست و قرار است به زودی در برابر دیگران شرم‌ زده شوید.

 

تعبیر کشتن مرغابی: اگر در خواب ببیند مرغابى را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى کند.

تعبیر خواب اردک:

یوسف نبی علیه السلام :

دیدن مرغ آبی به معنای غم واندوه باشد.

حضرت امام جعفر صادق:

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است.

اول:مال.

دوم:بزرگی

سوم: ریاست.

چهارم: فرمانروائی یافتن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

مرغابی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغابی بر بام خانه, نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغابی سفید خبری است خوش ,

و مرغابی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم , مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

تعبیر  خواب…….

نکات مثبت بدبختی و مصیبت

 تعبير خواب گل نرگس /دیدن گل نرگس در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج/دیدن ازدواج کردن در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا